Vanuit je onderwijsinstelling krijg je meestal een richtlijn ten aanzien van het aantal woorden dat je scriptie maximaal mag bevatten. Het is verstandig om je tijdens het schrijven van je scriptie aan deze limiet te houden, zodat je je scriptie later niet hoeft te verkorten. Hoeveel woorden bevat een gemiddelde scriptie? HBO- of bachelorscripties bevatten gemiddeld tussen de 10.000 en 18.000 woorden, het aantal woorden in masterscripties ligt tussen de 13.000 en 20.000 woorden. De bijlagen worden niet meegeteld bij het aantal woorden. 

Het kan voorkomen dat je scriptie te veel woorden bevat. Het wordt dan, zeker als je veel andere aanmerkingen hebt gekregen van je begeleider of beoordelaar, een flink karwei om de lengte van je scriptie naar het vereiste aantal woorden terug te brengen. Hoewel het natuurlijk per scriptie verschilt hoe dit aangepakt dient te worden, geven de correctoren van Scriptium je een aantal algemene tips aan de hand waarvan je je scriptie zou kunnen inkorten:

• Soms is het zo dat de inleiding (veel) te lang is. In de inleiding bespreek je het onderwerp, de context, de aanleiding, de doelstelling en eventueel de onderzoeksvragen (die mogen ook in een apart hoofdstuk besproken worden). Ook neem je een leeswijzer op. Zorg ervoor dat je het onderwerp van je scriptie vanuit één perspectief belicht, namelijk het perspectief dat van belang is voor je onderzoek. Je hoeft dus niet over allerlei zaken uit te weiden. Ook hoef je niet te gedetailleerd te schrijven over de organisatie die je onderzoekt of waarvoor je het onderzoek uitvoert.

• Soms komt het voor dat iemand te veel theorieën heeft gebruikt of te lang op de bespreking van deze theorieën is ingegaan. In je theoriehoofdstuk is het vooral van belang dat je modellen en theorieën behandelt die betrekking hebben op je onderzoeksvraag en dat de lezer begrijpt op welke wijze deze theorieën bijdragen aan een beter begrip van je onderwerp. Als je de irrelevante theorie in je theoretisch kader weghaalt, kun je het aantal woorden van je scriptie terugschroeven.

• De bespreking van onderwerpen en invalshoeken die niet tot nauwelijks betrekking hebben op je onderzoeksvraag en onderzoeksrichting, kan geschrapt worden. Alles wat aan bod komt dient namelijk in het teken te staan van de onderzoeksvraag en deelvragen. Sla daarom geen zijwegen in, bespreek geen zaken die niks aan het geheel toevoegen. Door minder op de details in te gaan kun je vaak het aantal woorden van je scriptie verlagen.

• Een andere manier om het aantal woorden terug te brengen is door te kijken naar de wijze waarop je zinnen en teksten construeert. Gebruik je misschien te lange zinnen, met veel tangconstructies, of ben je te lang van stof? Je zou kunnen besluiten om sommige zinnen in te korten. Daarmee kun je tevens de begrijpelijkheid van de tekst vergroten, want (zeer) lange zinnen maken dat een scriptie moeilijk leest. 

• Als je bij ieder hoofdstuk telkens een samenvatting hebt toegevoegd waarin je met min of meer dezelfde bewoordingen ingaat op wat je ervoor besproken hebt, kun je hier kritisch naar kijken en jezelf de vraag stellen of deze korte samenvattingen geschrapt kunnen worden.

• De conclusie hoort geen resumé te zijn van hetgeen je in je onderzoek hebt besproken. Het dient een interpretatie, een meta-analyse van de onderzoeksresultaten te zijn. Als er dus te lange samenvattende teksten in staan, zou je ook deze kunnen schrappen.

• De aanbevelingen in het hoofdstuk conclusie mogen kort en bondig zijn. Ze kunnen zelfs in de vorm van bulletpoints opgeschreven worden, samen met een korte toelichting ervan. Ook hier kun je dus ‘ruimte’ winnen, mits het daadwerkelijk zo is dat het te veel aan woorden gerelateerd is aan de lengte van je aanbevelingen.

• Je kunt ervoor kiezen om de samenvatting korter te maken. Een samenvatting is in de regel maximaal ongeveer 1 A4. In de samenvatting dien je kort de belangrijkste onderdelen van je scriptie te bespreken, te weten het onderwerp, de methode, de resultaten en conclusies. Overige zaken kunnen in het onderzoek zelf worden opgenomen.

• Je kunt delen van je scriptie of stukken tekst waarin min of meer hetzelfde wordt behandeld, bij elkaar voegen. Als je bijvoorbeeld in de inleiding uitgebreid bent ingegaan op de organisatie, alsmede in een apart hoofdstuk over de organisatie, dan zou je een deel van de informatie uit je inleiding kunnen overbrengen naar het desbetreffende hoofdstuk en de rest kunnen schrappen. Het samenvoegen van delen van je scriptie is een effectieve manier om je scriptie minder lang te maken.

• Bespreek met je begeleider welke specifieke onderdelen van je scriptie gereviseerd moeten worden en welke onderdelen je kunt inkorten. Op die manier krijg je een houvast bij het verminderen van het aantal woorden.

Wil je weten wat je kunt doen als je scriptie juist te kort is? Bekijk dan dit handige artikel.


Scriptie nakijken