Veelvoorkomende taalfouten scriptie

Hieronder wordt een lijst gegeven van enkele veelvoorkomende taalfouten in scripties. Wil je weten welke andere fouten er worden gemaakt in scripties en verslagen? Bekijk dan de Scriptium top-100 lijst van scriptiefouten.

Soms is de volgorde van de woorden of woordgroepen binnen een zin verkeerd. Dit is niet altijd een zuivere taalfout, maar soms wel. Een voorbeeld waarbij de volgorde van woorden verkeerd is, is deze zin:

‘’Om processen continu te verbeteren zijn in de literatuur verschillende verbetermethodes te vinden’’

Deze zin loopt niet en hoort op deze manier geschreven te worden:

‘’In de literatuur zijn verschillende verbetermethodes te vinden om processen continu te verbeteren’’

Een ander voorbeeld:

‘’Op de volgende manieren is de externe validiteit van dit onderzoek bewaakt’’

In deze zin kan het onderwerp beter vooraan de zin geplaatst worden, ter bevordering van de leesbaarheid: ‘’De externe validiteit van dit onderzoek is op de volgende manieren bewaakt.’’

In sommige scripties spreekt de auteur de lezer rechtstreeks toe door het gebruik van ‘je’, ‘we’ of ‘u’. Bijvoorbeeld: ‘’De resultaten van deze test kunt u zien in Bijlage X’’.
De lezer mag in onderzoek niet aangesproken worden, omdat je daarmee je ’stem’ als onderzoeker en verteller laat horen, terwijl het de bedoeling is om afstand te nemen van het onderzoek, jezelf er niet bij te betrekken als auteur of onderzoeker, ten behoeve van de objectiviteit. Slechts in uitzonderlijke gevallen is het gepast om ‘je’ te gebruiken in een scriptie, verslag of onderzoek.

Er staan aan elkaar geplakte woorden of zinnen in de scriptie. Beoordelaars zijn allergisch voor slordigheden in een scriptie. Als er grote taalfouten in een scriptie zitten of aan elkaar geplakte zinnen, loop je kans dat je scriptie wordt afgekeurd. Neem de scriptie daarom een paar keer goed door om te zien of er geen aan elkaar geplakte zinnen of woorden in zitten. Dit kun je het best doen door de markeringen in Word uit te zetten.

De zinnen zijn te omslachtig geformuleerd. Kijk naar deze zin: ‘’Wat in hoofdstuk 5 aangegeven is, is dat de concepten nog niet getest zijn.’’

Deze zin kan veel compacter, met minder woordverspilling geschreven worden, op deze manier: ‘’In hoofdstuk 5 is aangegeven dat de concepten nog niet getest zijn’’. Het is in een scriptie de bedoeling dat je zinnen zo simpel en compact mogelijk formuleert (zonder in spreektaal te vervallen), ten behoeve van de begrijpelijkheid en soepelheid van de tekst. Door gebruik te maken van compacte zinnen verbeter je ook de stijl.

Het gebruik van passieve zinnen. Passieve zinnen worden gekenmerkt door de hulpwerkwoorden ’zijn’ en ’worden’. In tegenstelling tot de gangbare notie zijn passieve zinnen wel degelijk toegestaan in scripties. Soms zijn ze zelfs nodig. In de leeswijzer kun je haast niet om passieve zinnen heen, bijvoorbeeld in een zin als: ‘’In hoofdstuk 4 worden de resultaten gepresenteerd’’. Vaak zijn passieve zinnen echter onnodig en maken ze een zin te formeel.

Het onnodig gebruik van het woordje ’er’ in zinnen. In de meeste gevallen kan het woord ’er’ weggelaten worden. Er zijn vijf legitieme redenen om dit woord wel te gebruiken. In andere gevallen dient het woord geschrapt te worden. ’Er’ kan gebruikt worden:

• Als plaatsaanduiding, bijvoorbeeld: ‘’Ik ben in Canada geboren’’/’’Ik ben er geboren’’

• In combinatie met een voorzetsel. Dan wordt ‘’er’’ aan het voorzetsel geschreven en niet los, bijvoorbeeld: ‘’Ik heb op die fiets gezeten’’/’’Ik heb erop gezeten’’. ‘’Ik ben met de koffer weggegaan’’/’’Ik ben ermee weggegaan’’

• In combinatie met een telwoord. ‘’Ik heb drie huizen’’/’’Ik heb er tien’’

• Als onderwerp van een passieve zin. Zoals gezegd wordt in passieve zinnen gebruikgemaakt van het hulpwerkwoord ’zijn’ of ’worden’. ’Er’ wordt gebruikt in passieve zinnen zonder onderwerp, bijvoorbeeld ‘’er is aangebeld’’ of ‘’er zijn tassen uitgedeeld’’

• Als voorlopig onderwerp. Bij dit soort zinnen staat wel een onderwerp in de zin, bijvoorbeeld: ‘’Er staat een koelkast in de keuken’’ (onderwerp = koelkast). ’Er’ staat dan meestal voorop in de zin.

In sommige gevallen is het dus wel nodig om het woord ’er’ te gebruiken, bijvoorbeeld in deze zin: ‘’Op het gebied van mobiliteit zijn er nog veel verbeterpunten’’. Als het woord ’er’ hier weggehaald wordt, klopt de zin niet meer.

Zinnen die beginnen met voegwoorden als ‘en’ of ‘maar’ of ‘want’ of ‘omdat’. Voegwoorden zijn woorden die deelzinnen met elkaar verbinden. Volgens een ongeschreven regel mogen zinnen niet met een voegwoord beginnen. Voegwoorden verbinden gewoonlijk een hoofdzin met een voorafgaande hoofdzin en deze zinnen dienen dan idealiter een samengestelde zin te vormen. Een zin mag wel met een voegwoord beginnen, het is dus geen taalfout, maar het geniet niet de voorkeur. De stijl wordt dan informeel en het past niet bij zakelijke of wetenschappelijke teksten.

Het onnodig gebruikmaken van het woord ‘om’. In een zinsconstructie waarbij er staat ‘’om…te’’ kan het woord ’om’ veelal weggelaten worden.

Een voorbeeld van een dergelijke zin:

‘’Het is voor het management team lastig (om) te controleren.’’

Omdat in wetenschappelijke teksten formeel taalgebruik wordt gehanteerd, kan ’om’ vaak worden weggelaten. Schrap daarom waar nodig het woord ’om’. ’Om’ mag in formele teksten enkel worden gebruikt als er een doel, bestemming of strekking mee wordt aangeduid, namelijk als het kan worden vervangen door het woord ’teneinde’, bijvoorbeeld in de zin ‘’ik ga naar de slager om drie ons vlees te halen’’.

Onnodig gebruik van bijwoorden. Goede teksten hebben vaak een minimaal aantal bijwoorden. Bijwoorden staan ‘lelijk’ in de tekst en zijn veelal onnodig. Een voorbeeldzin:

‘’Veel studenten volgen vaak de lessen, ook omdat ze heel erg leerzaam zijn’’.

In deze zin zitten overbodige bijwoorden, namelijk ’vaak’, ’ook’, ’heel’ en ’erg’. ’Veel’ is een overbodig bijvoeglijk naamwoord.

Een zin zonder al deze overbodige woorden zou er als volgt uit kunnen zien:

‘’Studenten volgen lessen omdat de lessen leerzaam zijn’’.

Het woord ’ook’ wordt vaak onnodig gebruikt, bijvoorbeeld in deze zin: ‘’Maar mensen doen dan ook de meest vreemde dingen’’. Het woord ’ook’ heeft in deze zin geen enkele functie en dient geschrapt te worden.
Het komt in scripties vaak voor dat er te veel onnodige woorden worden gebruikt, waardoor de tekst stroef leest en langdradig is. Schrap dan ook woorden als ’wel’, ’weer’, ’ook’, ’toch’ et cetera wanneer de zin dat toelaat. Een voorbeeld van een zin waarin het overbodige woord ‘wel’ is gebruikt: ”Respondent X gaf aan het wel interessant te vinden meer informatie te kunnen zien van de voeding die hij eet en de waardes ervan.’’ Het woord ‘wel’ heeft hier geen functie en kan geschrapt worden.

Het gebruik van het woord ’belangrijk’. Dit woord dient meestal veranderd te worden in ’van belang’, bijvoorbeeld:

‘’Het is belangrijk dat het management rekening houdt met de ontevredenheid op de werkvloer’’. Deze zin kan beter zo geschreven worden: ‘’Het is van belang dat het management rekening houdt met ontevredenheid op de werkvloer’’. Een dergelijke zin staat beter en formeler.

Een taalfout die in scripties vaak wordt gemaakt is het verkeerd gebruik van de woorden ’die’ en ’dat’. Een voorbeeldzin:

‘’Deze sleutel moet overeenkomen met dat van de subscribers’’. In deze zin is het woord ’dat’ gebruikt, terwijl het ’die’ had moeten zijn: ‘’Deze sleutel moet overeenkomen met die van de subscribers’’.

Soms wordt er in meervoud verwezen naar bedrijven. Bijvoorbeeld in de zin: ‘’Het fonds moet dus op zoek naar manieren om hun potentiële klanten zo effectief mogelijk te bereiken, zodat ze donateurs aan zich kunnen binden”.

Er wordt hier overgeschakeld op meervoud, terwijl ’Het fonds’ enkelvoud is. Deze zin dient dus zo te worden geschreven:

‘’Het fonds moet dus op zoek naar manieren om potentiële klanten zo effectief mogelijk te bereiken, zodat het donateurs aan zich kan binden.

Ben je op zoek naar taalprofessionals die ervoor kunnen zorgen dat jouw scriptie, verslag of onderzoeksopzet wél aan het vereiste (taal)niveau voldoet? Scriptium heeft taalprofessionals in dienst met zeer veel ervaring op het gebied van het nakijken van scripties en corrigeren van taalfouten. Jaarlijks roepen duizenden studenten onze hulp aan, tot grote tevredenheid van velen.