Wat is de Levene Test?

Wat is de Levene Test? De Levene-test is een statistische test die wordt gebruikt om de gelijkheid van varianties tussen verschillende groepen of condities te beoordelen. Het is een parametrische test die de nulhypothese toetst dat de varianties in de populaties waaruit de steekproeven zijn […]

Wat is de Friedman test?

Wat is de Friedman test? De Friedman-test is een niet-parametrische statistische test die wordt gebruikt om de gelijkheid van gemiddelde rangordes van meerdere gerelateerde groepen te beoordelen. Deze test wordt vaak gebruikt wanneer de afhankelijke variabele ordinaal is en de gegevens niet voldoen aan de […]

Wat is in de statistiek MANOVA?

Wat is MANOVA? In de statistiek staat MANOVA voor “Multivariate Analysis of Variance” (multivariate variantieanalyse). Het is als statistische analyse een uitbreiding van de ANOVA (Analysis of Variance). MANOVA wordt gebruikt om gelijktijdig meerdere afhankelijke variabelen te analyseren in plaats van slechts één afhankelijke variabele. […]

Wat is homoscedasticiteit en hoe bereken je het?

Homoscedasticiteit Homoscedasticiteit, ook bekend als constante variantie, is een statistisch concept dat verwijst naar de gelijke spreiding van de fouten, afwijkingen van het gemiddelde of variantie in een regressieanalyse. In eenvoudiger bewoordingen betekent homoscedasticiteit dat de variantie van de voorspellingen (residuen) rond de regressielijn constant […]