Wat is een survey feedback-onderzoek?

Een survey feedback-onderzoek is een onderzoeksmethode waarbij een vragenlijst wordt gebruikt om feedback te verzamelen over een specifiek onderwerp of probleem. De vragenlijst kan bijvoorbeeld worden ingevuld door medewerkers van een organisatie om feedback te verzamelen over de werkomgeving, of door klanten van een bedrijf om feedback te verzamelen over producten of diensten.

Het doel van een survey feedback-onderzoek is om gegevens te verzamelen en te analyseren om inzicht te krijgen in de percepties, attitudes, gedragingen en behoeften van de doelgroep. De resultaten van het onderzoek kunnen vervolgens worden gebruikt om verbeteringen aan te brengen en de prestaties van de organisatie te verbeteren.

Kenmerken van een survey feedback-onderzoek

In de sociale wetenschappen is er soms afstand naar de doelgroep toe, bijvoorbeeld bij respondenten van een enquête. Bij een aantal vormen van sociaal onderzoek is het juist de bedoeling dat een bepaalde onderzoeksgroep nauw betrokken wordt bij het onderzoek. Bij een survey feedback-onderzoek is het probleem of vraagstuk van een onderzoeksgroep leidend voor de beantwoording van de onderzoeksvraag. De deelnemers aan het onderzoek hebben belang bij het onderzoek. De doelgroep heeft een relevant vraagstuk of probleem. De onderzoeker helpt bij het vinden van een oplossing door ordening en verheldering van het vraagstuk. De theoretische en methodische invulling dient als verheldering van de vraag en als handvat voor de verdere aanpak.

De onderzoeker helpt de doelgroep vanuit eigen deskundigheid en verantwoordelijkheid. De medewerking aan het onderzoek is in de eerste plaats in het belang van de doelgroep zelf. Die medewerking is pas in de tweede plaats in het belang van het toetsen van een theorie of een hypothese. Draagvlak en betrokkenheid van de doelgroep bij de aanpak van het vraagstuk of de mogelijke verandering is vaak belangrijker dan bevestiging van theoretische vermoedens.

Hoe ga je te werk bij een survey feedback-onderzoek?

Je werkt bij een survey feedback-onderzoek meestal nauw samen met je onderzoeksgroep. Vaak wordt de groep mensen waar jouw onderzoek over gaat betrokken bij de probleem- en vraagstelling en bij de uitvoering van het onderzoek. Daarmee bereik je een zo goed mogelijk draagvlak voor het onderzoek en voldoende betrokkenheid bij de uitkomsten ervan. Het onderzoeksvraagstuk is hún probleem. Je komt met jouw deskundigheid helpen om een vraagstuk te onderzoeken en zo oplossingen te ontdekken. Bij survey feedback maak je een overzicht van een bepaald onderwerp of vraagstuk en koppelt dit terug naar de belanghebbenden.

Er is sprake van een wetenschappelijk onderzoek als jij je aan alle vereisten voor een theoretisch verantwoord en methodologisch gedegen onderzoek houdt. Zo zal jouw onderzoek naar bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden in een ziekenhuis kunnen helpen bij het verbeteren van deze omstandigheden. Jouw inzichten kunnen ook bijdragen aan algemene kennis van factoren die leiden tot arbeidsverzuim of verbeterde inroostering van verpleegkundigen. De effectiviteit van het onderzoek is afhankelijk van de overzichtelijkheid van het onderzoek én gedegen terugkoppeling naar de doelgroep(en).

Voorbeeld van een survey feedback-onderzoek

Stel, je werkt bij een onderwijsinstelling en je wilt de kwaliteit van het onderwijs en de studenttevredenheid meten. Om deze informatie te verzamelen, kun je een survey feedback-onderzoek uitvoeren. De survey zou er dan in grote lijnen als volgt uit kunnen zien:

Introductie

Je legt hier kort uit waarom je de survey uitvoert en wat je met de feedback gaat doen. Je geeft ook aan hoe lang het invullen van de survey ongeveer zal duren.

Demografische gegevens

Je verzamelt informatie over de leeftijd, het geslacht, de studierichting en andere relevante demografische gegevens van de studenten.

Onderwijskwaliteit

In dit onderdeel stel je vragen over de kwaliteit van het onderwijs, zoals de kwaliteit van de docenten, de gebruikte leermiddelen en de faciliteiten. Een vraag kan zijn: “Hoe tevreden ben je over de kwaliteit van de docenten?” Of: “Vind je dat de leermethoden die gebruikt worden nuttig zijn voor jouw studie?”

Studenttevredenheid

Hier stel je vragen over de tevredenheid van de studenten met betrekking tot het onderwijs. Bijvoorbeeld: “Hoe tevreden ben je met je studie?” Of: “Zou je deze opleiding aanbevelen aan anderen?”

Feedback en suggesties

Je laat ruimte voor open feedback en suggesties van respondenten. Je kunt bijvoorbeeld vragen: “Zijn er bepaalde aspecten van het onderwijs die je graag verbeterd zou zien?” Of: “Is er iets wat we kunnen doen om je studie-ervaring beter te maken?”

Afsluiting

Bedank de respondenten voor hun deelname en geef aan hoe je de feedback zult gebruiken om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Geef de respondenten de mogelijkheid hun contactgegevens achter te laten als ze meer feedback willen geven of geïnteresseerd zijn in toekomstige evenementen van de onderwijsinstelling.

Met deze survey feedback-methode kun je waardevolle informatie verzamelen over de kwaliteit van het onderwijs en de studenttevredenheid. Deze informatie kun je vervolgens gebruiken om het onderwijs te verbeteren en daarmee de studenttevredenheid te vergroten.

Stappen en aandachtspunten

Hieronder volgen concrete aandachtspunten en stappen voor een survey feedback-onderzoek. Hoe belangrijk elke stap is voor jouw onderzoek, is afhankelijk van het vraagstuk en de onderzochte situatie.

1. Belanghebbenden en betrokkenen

Voor aanvang van de onderzoeksopdracht verken je eerst:

  • Wie de opdrachtgever is;

  • Wie de onderzochten zijn;

  • Wie niet tot de ondervraagde groep behoort maar wel een belang heeft, en wat die met elkaar te maken hebben;

  • Wie welke rol gaat vervullen in de voorbereiding, uitvoering en afronding van het onderzoek. Voor zover mogelijk maak je met elke groep vanuit de eigen rol afspraken over het onderzoek en de bijdrage van die roldrager.

2. Formulering van de opdracht

Je bepaalt met de betrokkenen het vraagstuk, de begrenzing van de onderzoeksvraag en de voornaamste onderwerpen die onderzocht worden.

3. Bepaling van de vragenlijst

De techniek van vragenlijstconstructie dient door de onderzoeker bepaald te worden. Bij survey feedback-onderzoek leidt actieve inbreng van de doelgroep over de vraagstukken vaak tot draagvlak voor het onderzoek en bereidheid tot medewerking aan de gegevensverzameling. Ook kan het leiden tot meer actiebereidheid en betrokkenheid bij de onderzoeksuitkomsten.

4. Respons

Als minstens 50% van de doelgroep bijdraagt aan de gegevensverzameling, is een vereiste voor betrokkenheid doorgaans voldaan. Bij minder dan 50% respons kun je je afvragen of de resultaten wel wat betekenen voor de doelgroep.

5. Feedback

De terugkoppeling moet leiden tot een duidelijk antwoord op de onderzoeksvraag. Je kunt beter een afgebakend deel van de hele problematiek aanpakken dan een langlopend onderzoek uitvoeren om de volledige complexe problematiek te onderzoeken. De feedback is van groot belang voor de doelgroep. Daarmee wordt duidelijk hoe er binnen de doelgroep over een probleem wordt gedacht en welke overeenkomsten of tegenstellingen er zijn. In de confrontatie van de doelgroep met de uitkomsten volgt ook de validering. Als de doelgroep de vragen anders heeft begrepen, is er iets mis met de validiteit. Als binnen een en dezelfde subgroep merkwaardige verschillen zijn in beantwoording, kan de betrouwbaarheid in twijfel worden getrokken.

6. Data-analyse en theoretisch kader

Ook al moedig je zoveel mogelijk inbreng aan, als je het onderzoek ook een toegepaste wetenschappelijke grond wil geven, is de wetenschappelijke onderbouwing en data-analyse vakwerk. Als jij als onderzoeker bijvoorbeeld belang hecht aan een correlatieanalyse, is het belangrijker dat duidelijk wordt waarom je dat wilt dan dat de data-analyse wordt beperkt tot alleen maar een kruistelling.

7. Interpretatie en conclusies

De interpretatie en conclusies zijn bij survey feedback-onderzoek zoveel mogelijk een samenwerking tussen onderzoeksgroep en onderzoeker. Jij kunt als onderzoeker wel uitleggen wat een hoge of een lage correlatie is, maar welke betekenis de doelgroep daaraan hecht voor de eigen situatie is een dialoog tussen belanghebbenden en onderzoeker. Je constateert bijvoorbeeld een correlatie van r = 65 tussen veelvuldig nachtwerk en teruglopende psychische belastbaarheid. Deze correlatie vind jij niet zo hoog, maar de doelgroep kan daar juist wel een belangrijk verband in zien. De uitdaging voor de onderzoeker is een midden te vinden tussen de methodologisch beste vertaling van de data-analyse en voor de doelgroep begrijpelijke uitkomsten.

8. Rapportage

De rapportage is in de eerste plaats een overzicht waar de doelgroep zelf zoveel mogelijk betekenis aan mag hechten. De rapportage kan in eerste instantie gewoon de samenvatting zijn van de interviews of de beschrijvende statistieken van een schriftelijke enquête. De discussie over welke betekenis daaraan gehecht mag worden, is bij survey feedback vaak een onderdeel van de onderzoekaanpak.

De uitkomsten van de discussie zijn een tweede deel van de rapportage: over welke punten is men het oneens en welke acties zijn nodig om vanuit meer overzicht en inzicht aan de problemen te werken? Zo kan bijvoorbeeld uit een survey feedback-onderzoek volgen dat de overgang naar een koepel van scholen voor afzonderlijke scholen vraagt om antwoorden op wat er met het onderwijsprogramma en de werkvormen gaat gebeuren, dan wel of de arbeidsvoorwaarden geharmoniseerd worden. Het kan dan bijvoorbeeld blijken dat de ouderparticipatie voor niemand een probleem of aandachtspunt is.

Hulp bij statistiek nodig? Schakel een professionele begeleider van Scriptium in

Heb je moeite met statistiek? Wens je hulp te krijgen bij SPSS, STATA of R? Scriptium heeft 7 dagen per week professionele statistiekbegeleiders beschikbaar. Of je nu hulp bij statistiek in je scriptie wilt hebben, of bijles statistiek nodig hebt, we staan direct voor je klaar. Neem vandaag nog contact met ons op, en we komen snel bij je terug.

Auteur: Ryu Jamanota 
Motto: Beter weten door zuiver meten
 

De auteur gebruikt statistiek voor het analyseren van productie- en dienstverleningsprocessen. Aan de hand van statistische analyses onderzoekt hij of een bedrijfsproces langs de kortste weg levert wat er bedoeld is en of het proces ook beheersbaar en betrouwbaar verloopt. 

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?