Scriptiecorrectie

 
Tegenwoordig is het gangbaar om een voltooide scriptie op te sturen naar een erkend en professioneel scriptiecorrectiebureau voor een scriptiecorrectie voordat de scriptie ingeleverd wordt bij de hogere onderwijsinstelling. Scriptium is een dergelijk scriptiecorrectiebureau. Bij ons kun je jouw scriptie, of andere tekst, laten nakijken op taal, structuur en/of inhoud. Een scriptie nakijken op inhoud is een unieke dienst die momenteel enkel door Scriptium geboden wordt.
scriptie nakijken op inhoud - afbeelding 1

Scriptie nakijken op taal

 
In de basis biedt Scriptium een taalcontrole. Een van onze scriptiecorrectoren kijkt de scriptie grondig na op woordniveau. Met behulp van de functie ‘wijzigingen bijhouden’ in Microsoft Word worden eerst taal- en spelfouten aangepast. Daarnaast bepaalt de corrector of woordkeuzes passen bij de professionele en academische stijl die van een scriptie vereist wordt. Het is uiterst belangrijk dat de bewoordingen in een scriptie sluitend en objectief zijn. Vanwege het hanteren van ‘wijzigingen bijhouden’ blijf je meester over eigen werk. Je bepaalt zelf welke gesuggereerde wijzigingen geaccepteerd en welke er geweigerd worden.
scriptie nakijken op inhoud - icoon 2

Scriptie nakijken op structuur

 

Voordat we een scriptie nakijken op inhoud, biedt Scriptium een controle van de structuur van een scriptie. Deze controle wordt op paragraafniveau uitgevoerd. Er wordt gecontroleerd of er geen informatie ontbreekt en of er geen overbodige of irrelevante informatie vermeld wordt. Overbodige informatie ondermijnt de effectiviteit van een scriptie en dat komt de betrouwbaarheid, validiteit en objectiviteit niet ten goede. Dergelijke discrepanties in structuur worden aan de hand van tekstballonnen in de kantlijn aangegeven door de corrector. Een corrector zal nooit zelf informatie verwijderen of toevoegen.

Het is tevens onderdeel van de structuurcontrole om te controleren of verwijswoorden duidelijk zijn toegepast. Het is voor de schrijver vaak duidelijk waar verwijswoorden als ‘deze’, ‘hierom’ en ‘dit’ naar verwijzen, maar voor de lezer ligt dat wellicht anders.

scriptie nakijken op inhoud - icoon 3

Scriptie nakijken op inhoud

 

De derde en unieke dienst die Scriptium biedt is de inhoudscontrole. Als we een scriptie nakijken op inhoud gebruiken we een uitvoerige checklist. Aan de hand van die checklist wordt bepaald of de scriptie als geheel voldoet aan alle eisen opgesteld door hogere onderwijsinstellingen en of alle losse hoofdstukken en onderdelen alle vereiste informatie bevatten. Alle verbanden tussen alinea’s en hoofdstukken worden onder de loep genomen en de student ontvangt feedback over het algehele verloop van de tekst. Voor de precieze voorwaarden van een inhoudscorrectie kun je deze pagina lezen.

scriptie nakijken op inhoud - afbeelding 1v

Inhoudelijke tegenstrijdigheden

 
Er kunnen verschillende inhoudelijke tegenstrijdigheden zitten in een scriptie. Informatie mag elkaar niet tegenspreken. Als je bijvoorbeeld zegt dat er een kwantitatief onderzoek moet worden uitgevoerd op basis van de gekozen onderzoeksvraag, maar even later beargumenteer je in het methodehoofdstuk dat het doel was om achterliggende processen en motivaties van mensen in kaart te brengen, dan zou een kwalitatief onderzoek gepaster zijn geweest. Er is dan sprake van een tegenstrijdigheid, waar bij de controle op inhoud op wordt gelet.

De 10 meest gemaakte inhoudelijke scriptiefouten

 

Met stipt op nummer één staat het probleem van de onafgebakende hoofdvraag. Een goed onderzoek is een onderzoek met een duidelijke padstelling en helder doel. Vaak zien we dergelijke zaken wel terug in de formulering van de doelstelling en probleemstelling, maar is de hoofdvraag op zichzelf geen reflectie van doelmatig onderzoek doen. Eigenlijk moet een lezer de essentie en doelstelling van je hele onderzoek kunnen aflezen aan de hoofdvraag zonder verdere context. Meer lezen over het correct afbakenen van je onderzoeksvraag? Klik dan hier.

Het behalen van een (hoog) woordenaantal kan een flinke uitdaging zijn. Om te zorgen dat een scriptie genoeg woorden bevat, schrijven veel studenten hele lange literatuurhoofdstukken die daardoor ook afwijken van de kern van het gehele onderzoek. Het opnemen van irrelevante informatie in het theoretisch kader is een probleem dat veel voorkomt in scripties. Probeer in kaart te brengen welke informatieve onderwerpen in je theoretisch kader direct te verbinden zijn aan een element in je hoofdvraag. Kun je dat niet? Dan is de informatie hoogstwaarschijnlijk niet relevant genoeg. 

Naast de inhoudelijke informatie in het theoretisch kader, is de inhoudelijke structuur ook iets waarmee veel studenten de mist in gaan. Een goed theoretisch kader wordt geschreven in trechtervorm. Dat betekent grofweg dat je breed begint, en steeds meer toespitst op het afgebakende doel van jouw onderzoek.  

Je begint het proces met het formuleren van een hoofdvraag, dan schrijf je een theoretische onderbouwing, kies je een methode, verzamel je data, analyseer je data, en dan is het pas tijd voor het opstellen van je conclusie. Tussen het stellen van de vraag en het geven van het antwoord zitten soms maanden aan tijd. Dit is vaak ook de reden dat de conclusie helemaal geen antwoord geeft op de hoofdvraag. Ga eens na: stel, je haalt alle tekst tussen de hoofdvraag en de conclusie uit je scriptie, sluiten die twee dan op elkaar aan?

Een academisch onderzoek valt of staat met het aangehaalde bronmateriaal. Alles moet objectief en onderbouwd zijn en dat kan niet zonder valide en betrouwbare bronnen. Het vinden van de juiste theoretische achtergrond is dan ook een essentieel onderdeel van een goede scriptie. Helaas zien we vaak dat er bronnen gebruikt worden die niet valide zijn en/of zijn verouderd. Het academisch veld is constant onderhevig aan verandering, daarom dien je jouw onderzoek te baseren op literatuur die zo recent mogelijk is opgezet. Wie weet wat er in de tussentijd allemaal veranderd is. En, het is ongelofelijk dat we het moeten zeggen: Wikipedia is géén valide bron.

Het kan wat vaag zijn wat nu precies het verschil is tussen een probleemstelling en een doelstelling. Vooral is het soms lastig om te onderscheiden wat er precies in de doelstelling moet staan en wat er in de probleemstelling hoort. Onthoud altijd dat de doelstelling volgt op de probleemstelling. Je stelt het probleem dat je wil gaan oplossen vast in de probleemstelling, en schrijft de oplossing voor het probleem in je doelstelling. 

Zodra je jouw data gaat verzamelen en daarna gaat opschrijven in je resultatenhoofdstuk, is het heel aanlokkelijk om alvast wat verbanden te leggen en conclusies te trekken gebaseerd op wat je ontdekt. We zien dan ook vaak dat er al conclusies worden getrokken in het resultatenhoofdstuk, waardoor de conclusie en de datapresentatie door elkaar beginnen te lopen. Probeer het resultatenhoofdstuk te zien als een (droge) presentatie van je onderzoeksgegevens, en niets meer dan dat. 

De discussie van je scriptie geeft ruimte om de eventuele problemen in je onderzoek te signaleren. Het geeft je de kans aan te tonen dat je weet wat er beter had gekund of wat er mis is gegaan. Dit signaleert een leerproces en dat is uiteindelijk waarom je een scriptie moet schrijven. Het is niet erg dat je fouten maakt in de uitvoering van je scriptieproces, zo lang je er maar van leert. Wees dus niet bang om limitaties en tekortkomingen gewoon uitgebreid te beschrijven. Een discussiehoofdstuk dat uitsluitend positief is over een onderzoek, is geen goed discussiehoofdstuk.

De methodesectie van je scriptie, vaak het derde hoofdstuk, is een lastig hoofdstuk voor veel studenten. Het is de bedoeling dat je gaat beschrijven hoe je jouw onderzoek gaat uitvoeren. Dat is niet zomaar een droge beschrijving waarbij je een verhaal vertelt over waar en wanneer je interviews gaat afnemen, maar een methodisch hoofdstuk waarin je onderbouwd waarom je bepaalde bewezen onderzoeksmethoden gaat toepassen en hoe ze van toepassing zijn binnen het kader van jouw scriptie. Lees je methodesectie nog eens na en vraag jezelf na elke keuze af: staat er, naast het ‘hoe’, voldoende ‘waarom’?

Soms is de scheiding tussen een mening en een feit vrij dun. Het komt dan ook vaak voor dat een subjectieve uitspraak wordt gepresenteerd als feit, en dan niet wordt voorzien van een bronvermelding. Dit soort uitingen worden het vaakst gemaakt door scriptieschrijvers die gepassioneerd zijn over hun onderwerp en onderzoek en graag gebruik maken van de kracht van de overtuiging. Helaas is daar geen plek voor in een academisch onderzoeksdocument.

Onderbouwing

 
De argumenten die je aandraagt dienen goed onderbouwd te zijn. Als je bijvoorbeeld aangeeft dat de validiteit of de betrouwbaarheid in het onderzoek gewaarborgd is, dien je ook te beschrijven op welke manier de validiteit en betrouwbaarheid verhoogd zijn. Een corrector zou bij het nakijken van je scriptie op inhoud op deze zaken kunnen letten.
scriptie nakijken op inhoud - afbeelding 3

Vakspecifieke kennis

 
De senior correctoren van Scriptium die scripties nakijken, beschikken over veel ervaring in het nakijken en kunnen vanuit hun vakinhoudelijke achtergrond de nodige feedback geven die jouw scriptie naar een hoger niveau kan tillen. Zo kan een corrector met een juridische achtergrond vanuit zijn of haar juridische kennis nuttig commentaar geven.

Inhoudelijke samenhang

 
Een theoretisch kader dient aan te sluiten op het onderwerp van de scriptie. De beschrijving van de geraadpleegde literatuur moet op zichzelf duidelijk en correct zijn, maar het is tevens de bedoeling dat de beschreven literatuur en de bevindingen in het theoretisch kader terug te vinden zijn in de overige onderdelen. Als we een scriptie nakijken op inhoud vragen we ons bijvoorbeeld af of de gekozen onderzoeksmethode wel theoretisch onderbouwd is in het theoretisch kader.

Bronnencontrole

 
Als extra dienst biedt Scriptium de mogelijkheid om een voltooide scriptie na te kijken op brongebruik en de APA-verwijzingstijl. Een academische publicatie kan afgewezen worden als er niet correct wordt verwezen. Onbedoeld of bedoeld kan er dan plagiaat gepleegd worden en een dergelijk strafbaar feit wordt niet geduld in de academische wereld. Scriptium kijkt op verzoek de bronnenlijst na en controleert de verwijzingen in de tekst. Stuur voor een bronnencontrole een verzoek naar [email protected].
Heb je moeite met overbrengen van de inhoud van je scriptie? Laat je scriptie dan nakijken op inhoud bij Scriptium. Heb je meer informatie nodig? Stuur dan jouw vraag, op- of aanmerking in via dit contactformulier! De velden gemarkeerd met * zijn vereist    Submit your Rating

    [mr_rating_form post_id="81695"]