Scriptiecorrectie

 
Tegenwoordig is het gangbaar om een voltooide scriptie op te sturen naar een erkend en professioneel scriptiecorrectiebureau voor een scriptiecorrectie voordat de scriptie ingeleverd wordt bij de hogere onderwijsinstelling. Scriptium is een dergelijk scriptiecorrectiebureau. Bij ons kun je jouw scriptie, of andere tekst, laten nakijken op taal, structuur en/of inhoud. Een scriptie nakijken op inhoud is een unieke dienst die momenteel enkel door Scriptium geboden wordt.
scriptie nakijken op inhoud - afbeelding 1

Scriptie nakijken op taal

 
In de basis biedt Scriptium een taalcontrole. Een van onze scriptiecorrectoren kijkt de scriptie grondig na op woordniveau. Met behulp van de functie ‘wijzigingen bijhouden’ in Microsoft Word worden eerst taal- en spelfouten aangepast. Daarnaast bepaalt de corrector of woordkeuzes passen bij de professionele en academische stijl die van een scriptie vereist wordt. Het is uiterst belangrijk dat de bewoordingen in een scriptie sluitend en objectief zijn. Vanwege het hanteren van ‘wijzigingen bijhouden’ blijf je meester over eigen werk. Je bepaalt zelf welke gesuggereerde wijzigingen geaccepteerd en welke er geweigerd worden.
scriptie nakijken op inhoud - icoon 2

Scriptie nakijken op structuur

 

Voordat we een scriptie nakijken op inhoud, biedt Scriptium een controle van de structuur van een scriptie. Deze controle wordt op paragraafniveau uitgevoerd. Er wordt gecontroleerd of er geen informatie ontbreekt en of er geen overbodige of irrelevante informatie vermeld wordt. Overbodige informatie ondermijnt de effectiviteit van een scriptie en dat komt de betrouwbaarheid, validiteit en objectiviteit niet ten goede. Dergelijke discrepanties in structuur worden aan de hand van tekstballonnen in de kantlijn aangegeven door de corrector. Een corrector zal nooit zelf informatie verwijderen of toevoegen.

Het is tevens onderdeel van de structuurcontrole om te controleren of verwijswoorden duidelijk zijn toegepast. Het is voor de schrijver vaak duidelijk waar verwijswoorden als ‘deze’, ‘hierom’ en ‘dit’ naar verwijzen, maar voor de lezer ligt dat wellicht anders.

scriptie nakijken op inhoud - icoon 3

Scriptie nakijken op inhoud

 

De derde en unieke dienst die Scriptium biedt is de inhoudscontrole. Als we een scriptie nakijken op inhoud gebruiken we een uitvoerige checklist. Aan de hand van die checklist wordt bepaald of de scriptie als geheel voldoet aan alle eisen opgesteld door hogere onderwijsinstellingen en of alle losse hoofdstukken en onderdelen alle vereiste informatie bevatten. Alle verbanden tussen alinea’s en hoofdstukken worden onder de loep genomen en de student ontvangt feedback over het algehele verloop van de tekst. Voor de precieze voorwaarden van een inhoudscorrectie kun je deze pagina lezen.

scriptie nakijken op inhoud - afbeelding 1v

Inhoudelijke tegenstrijdigheden

 
Er kunnen verschillende inhoudelijke tegenstrijdigheden zitten in een scriptie. Informatie mag elkaar niet tegenspreken. Als je bijvoorbeeld zegt dat er een kwantitatief onderzoek moet worden uitgevoerd op basis van de gekozen onderzoeksvraag, maar even later beargumenteer je in het methodehoofdstuk dat het doel was om achterliggende processen en motivaties van mensen in kaart te brengen, dan zou een kwalitatief onderzoek gepaster zijn geweest. Er is dan sprake van een tegenstrijdigheid, waar bij de controle op inhoud op wordt gelet.

Onderbouwing

 
De argumenten die je aandraagt dienen goed onderbouwd te zijn. Als je bijvoorbeeld aangeeft dat de validiteit of de betrouwbaarheid in het onderzoek gewaarborgd is, dien je ook te beschrijven op welke manier de validiteit en betrouwbaarheid verhoogd zijn. Een corrector zou bij het nakijken van je scriptie op inhoud op deze zaken kunnen letten.
scriptie nakijken op inhoud - afbeelding 3

Vakspecifieke kennis

 
De senior correctoren van Scriptium die scripties nakijken, beschikken over veel ervaring in het nakijken en kunnen vanuit hun vakinhoudelijke achtergrond de nodige feedback geven die jouw scriptie naar een hoger niveau kan tillen. Zo kan een corrector met een juridische achtergrond vanuit zijn of haar juridische kennis nuttig commentaar geven.

Inhoudelijke samenhang

 
Een theoretisch kader dient aan te sluiten op het onderwerp van de scriptie. De beschrijving van de geraadpleegde literatuur moet op zichzelf duidelijk en correct zijn, maar het is tevens de bedoeling dat de beschreven literatuur en de bevindingen in het theoretisch kader terug te vinden zijn in de overige onderdelen. Als we een scriptie nakijken op inhoud vragen we ons bijvoorbeeld af of de gekozen onderzoeksmethode wel theoretisch onderbouwd is in het theoretisch kader.

Bronnencontrole

 
Als extra dienst biedt Scriptium de mogelijkheid om een voltooide scriptie na te kijken op brongebruik en de APA-verwijzingstijl. Een academische publicatie kan afgewezen worden als er niet correct wordt verwezen. Onbedoeld of bedoeld kan er dan plagiaat gepleegd worden en een dergelijk strafbaar feit wordt niet geduld in de academische wereld. Scriptium kijkt op verzoek de bronnenlijst na en controleert de verwijzingen in de tekst. Stuur voor een bronnencontrole een verzoek naar [email protected].
Heb je moeite met overbrengen van de inhoud van je scriptie? Laat je scriptie dan nakijken op inhoud bij Scriptium. Heb je meer informatie nodig? Stuur dan jouw vraag, op- of aanmerking in via dit contactformulier! De velden gemarkeerd met * zijn vereist