Missie, visie en strategie bedrijf

Een bedrijf dat zichzelf serieus neemt heeft een visie, een missie en strategie. Daarin wordt het bestaansrecht van de onderneming verantwoord. Ze zijn de leidraad bij alles wat het bedrijf onderneemt.

Er heerst nogal wat verwarring over de termen missie, visie en strategie. In dit artikel wordt uitgelegd wat het verschil is tussen deze drie begrippen. Wat is een missie, wat is een visie en wat is de strategie?

Wat is een missie?

In een missie of mission statement wordt het bestaansrecht (‘raison d’être’ of ‘organizational purpose’) van een organisatie beschreven, op basis van de waarden en de identiteit van de organisatie. De vraag die beantwoord moet worden in de missie is: waar staat het bedrijf voor? Een missie dient als basis van de organisatie en krijgt in de loop der jaren vorm. In de missie wordt vaak de visie van de oprichter of founder van de organisatie beschreven, en het is vaak terug te vinden in het ondernemingsplan. De oprichter had een doel of ambitie en wilde de organisatie vestigen op die ambitie. Wanneer een bedrijf groeit, is het de bedoeling dat de missie gedragen wordt door het management en het personeel. Het dient geïncorporeerd te worden in de manier waarop het bedrijf naar buiten toe uitgedragen wordt en in de handelswijze van de medewerkers. Een missie is niet iets dat telkens op basis van nieuwe doelen wordt bijgesteld, het behoort tot de kern van een organisatie en is gericht op de lange termijn.

Een missie kan worden beschouwd als de wortels van een onderneming. Als het bedrijf met tegenslagen te kampen heeft, dan staat het bedrijf door de missie stevig en weet iedereen wat het doel is. De missie heeft uiteindelijk betrekking op de kernactiviteiten. Bijvoorbeeld: wat is de kernactiviteit van bedrijf X? Gloeilampen verkopen.

Enkele vragen die beantwoord worden bij het opstellen van een missie:

• Waar staat de onderneming voor?

• Wat doet de onderneming?

• Wie zijn de klanten?

• In welke behoeften van de klanten wordt voorzien met de aangeboden producten?

• Welke normen en waarden worden nagestreefd of gehanteerd?

• Door welke overtuigingen wordt het bedrijf gemotiveerd?

Wat is een visie?

De onderliggende vraag bij het begrip visie of corporate vision is: waar gaat de organisatie voor? De visie is het verlengstuk van een missie. In een visiestuk wordt neergelegd hoe de missie in de praktijk wordt vormgegeven. Welke bijdrage wil de onderneming leveren in de maatschappij en welke toegevoegde waarde wil het hebben op de markt? Het is van belang dat de organisatie naar buiten toe uitdraagt waar het voor staat en waar het naartoe wil gaan. Aan de hand van een visie onderscheidt een organisatie zich en draagt het zichzelf uit. In tegenstelling tot een missie wordt de visie voor een bepaald periode geschreven. Het wordt bijgesteld wanneer de situatie en ontwikkelingen daar om vragen. Het is belangrijk dat de visie van de teamleiders en het management afgestemd is op de visie van de organisatie als geheel en dat de visie wordt gedragen door alle betrokkenen (stakeholders).

Enkele vragen die voor het opstellen van een visie gesteld kunnen worden:

• Wat wil de onderneming bereiken?

• Wat zijn de kernwaarden van de onderneming?

• Waarom wil het een visie formuleren?

Een organisatie die een duidelijke missie heeft, weet welke richting het op moet gaan en wat het betekent voor het personeelsbeleid en de klant.

Missie en visie zijn nauw met elkaar verbonden. Het zijn twee invalshoeken van waaruit je als bedrijf je statement schrijft. Het een kan niet zonder het ander. De missie is het fundament, de identiteit van de organisatie, en de visie is de manier waarop deze wordt vormgegeven, wordt uitgedragen. Veel organisaties hebben hun visie in een document neergelegd. Dat geldt ook voor organisaties waar studenten stages lopen.

Wat is een strategie?

Nadat de missie en visie zijn geformuleerd en schriftelijk zijn neergelegd, dient bedacht te worden welke strategie wordt ingezet om de visie in de praktijk te brengen. In een actieplan kan op een heldere wijze neergezet worden wat er ondernomen moet worden. In een strategie wordt de visie dus concreet uitgewerkt. Wat moet er gedaan worden en waarom? Welke acties dienen niet ondernomen te worden en waarom niet? In een stappenplan worden de concrete acties beschreven. Daarnaast wordt beschreven wie wat gaat doen (taakverdeling).

Bij een scriptie of onderzoek is het soms de bedoeling om na te gaan of de visie en missie nog wel aansluiten bij de gevolgde koers van een onderneming. Soms dienen ze bijgesteld te worden om ze af te stemmen op de (nieuwe) behoeften van klanten. Bij sommige bedrijven zijn de missie en visie te vaag of onduidelijk geformuleerd. Het is dan de taak van de onderzoeker om een betere of duidelijkere missie en visie voor te stellen. Sommige organisaties hebben helemaal geen visie of missie. In die gevallen zou er een missie en of visie kunnen worden opgesteld.

De missie en visie van de onderneming kunnen in een scriptie op twee manieren geformuleerd worden: in eigen bewoordingen of middels quotes van het bedrijf. Wanneer je quotes gebruikt, dien je er aanhalingstekens bij te zetten en een (interne) bron daarachter. Wanneer je de missie en visie in eigen bewoordingen formuleert, dien je ervoor te waken dat het geen promotiepraatje wordt. Gebruik dan dus geen zinnen als: ”Bedrijf X levert een geweldige kwaliteit” of ”Onderneming X heeft hart voor de klant en is het beste wat de klant zich kan wensen”. Hou het bij een neutrale beschrijving van de missie en visie. Sowieso dien je de scriptie op een afstandelijke, objectieve toon te schrijven. Eén van de punten waarop een scriptie kan worden afgekeurd is wanneer er te veel subjectiviteit in zit.

Meestal worden de missie en visie opgenomen in het hoofdstuk waarin de organisatie wordt beschreven of in de interne analyse.

Hieronder volgt een voorbeeld van een missie van Scriptium

De langstudeerboete, de hoge collegegelden en andere studiekosten, alsmede de krappe arbeidsmarkt, hebben tot gevolg gehad dat studenten minder risico’s kunnen nemen tijdens hun studie en bij het schrijven van hun scriptie. Doordat de begeleiding van scriptiebegeleiders op scholen soms tekortschiet, ziet een deel van de studenten zich genoodzaakt een beroep te doen op buitenschoolse scriptiehulp. Scriptium ondersteunt studenten bij het verbeteren en aanscherpen van hun eindwerk. We helpen studenten hun eigen ideeën zo logisch en presentabel mogelijk bij de beoordelaar in te leveren, zodat ze met meer vertrouwen hun scriptie of eindwerk kunnen verdedigen.
Scriptium richt zich voornamelijk op het corrigeren van scripties. Klanten kunnen bij ons echter ook terecht voor het laten verbeteren van stageverslagen, papers, proefschriften, bedrijfsrapporten, sollicitatiebrieven of manuscripten. Scriptium wil de klanten daarbij een zo hoog mogelijke kwaliteit bieden tegen een betaalbare prijs. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel en dit communiceren we telkens naar de klant toe.

Voorbeeld visie van Scriptium

Scriptium wil zowel een betaalbare quickservice leveren als een diepgaande en kwalitatief sterke controle op scripties bieden. Het voordeel van Scriptium is dat studenten bij ons terecht kunnen voor zowel een taalkundige correctie als inhoudelijke controle en feedback voor of tijdens het schrijven van de scriptie (is de opzet goed? Zijn de onderzoeksvragen duidelijk, etc.)
Onze visie is gebaseerd op de volgende kernpunten:

• Servicegerichte communicatie naar de klant.
We willen de studenten adequaat helpen met hun hulpvraag en op een klantvriendelijke en begripvolle wijze mails met vragen over de scriptiecorrectie beantwoorden. We geven de juiste (prijs)informatie en bieden eventuele ‘nazorg’. In de communicatie naar de klant toe laten we zien dat we deskundig zijn zonder de indruk te wekken louter vanuit commerciële belangen te handelen. Het helpen van de student is ons hoofddoel. Studenten dienen de juiste en complete informatie te krijgen over de (lage) prijs en de inhoud van de correcties. We hebben een sterk, helder en uniek concept dat duidelijk naar de klanten wordt gecommuniceerd. We geven persoonlijke aandacht, voorzorg en nazorg en zijn tevens goed per mail en telefonisch bereikbaar.

• Profileren als ‘merk’.
De naam van het bedrijf (Scriptium) bestaat uit één woord en is makkelijk te onthouden. De kleur en layout van onze website dienen dezelfde te zijn als die van onze posters, folders en social media uitingen. De kleuren zijn een deel van ons ‘merk’. We profileren ons als een deskundig bedrijf met een uniek concept, dat zorg draagt voor de klant en hem de juiste en volledige informatie geeft.

• Professionaliteit in de correcties.
Onze professionaliteit willen we ook waarborgen door goede correctoren in dienst te nemen, die zich aan onze bedrijfsvisie en gedragscode houden. De
correctoren hebben een opleiding Nederlands of Engels op bachelor- of universitair niveau. Voordat ze aangenomen worden leggen zij meerdere taaltesten af. Om een hoge kwaliteit te garanderen nemen wij enkel de beste correctoren aan. Wanneer het nodig is zullen zij extra training krijgen. Zij worden zoveel mogelijk ondersteund en voorzien van correcte en bruikbare informatie.

• Professionele en gebruiksvriendelijke site. De site van Scriptium is zowel professioneel als uitnodigend. Het is een overzichtelijke, duidelijke en gebruiksvriendelijke site, waarbij de bezoekers soepel van de ene naar de andere pagina kunnen gaan. De pagina’s staan goed met elkaar in verbinding en de site straalt vertrouwen en uniformiteit uit.

Wil je dat Scriptium jouw missie, visie en strategie, of gehele interne analyse, inhoudelijk kritisch onder de loep neemt? Laat je scriptie of onderzoek dan nakijken door onze professionals.