Plan van aanpak scriptie 4.8/5 (5)


Een plan van aanpak of PVA vormt vaak de aanloop naar het schrijven van je scriptie. De richtlijnen voor het plan van aanpak kunnen per opleiding verschillen. Ook kunnen er hier en daar verschillen zijn tussen een plan van aanpak bij een HBO-scriptie en die van een masterscriptie. Toch zijn er een aantal basiszaken die in de meeste PVA’s terugkomen. Hieronder worden ze genoemd:

Context van het onderzoek

Je begint in je plan van aanpak met een korte schets van het onderwerp. Hierin kun je ook schrijven wat het doel van het onderzoek is en wat de (maatschappelijke) relevantie ervan is. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat het onderwerp zeer actueel is of dat het onderzoek bijdraagt aan de oplossing van een probleem dat nog niet onderzocht is. Daarnaast kun je in dit gedeelte kort de organisatie waarvoor je het onderzoek doet beschrijven.
Opdrachtgever
Geef in het plan van aanpak aan wie de opdrachtgever van het onderzoek is. Vaak is dit het bedrijf waarvoor je stage hebt gelopen. Noem het bedrijf bij naam (en eventueel je stagebegeleider), tenzij het bedrijf geheimhouding wenst.

Probleembeschrijving en probleemstelling

In de probleembeschrijving van je onderzoeksopzet beschrijf je het probleem waarmee het bedrijf dat je onderzoekt kampt of, indien je het onderzoek niet voor een bedrijf uitvoert, het probleem dat je wilt onderzoeken. Je kunt de beschrijving afsluiten met een korte, kernachtige probleemstelling. Formuleer je probleemstelling niet in de vorm van een vraag, maar in een (vast)stelling, bijvoorbeeld: ‘bedrijf X heeft in 2016 te kampen gehad met teruglopende omzetcijfers’, en niet: ‘hoe moet de omzet van bedrijf X in 2017 verhoogd worden?’

Hoofd- en deelvragen

Nadat de probleemstelling in het plan van aanpak is geformuleerd, ga je over op het opstellen van de hoofd- en deelvragen. Eerst formuleer je de hoofdvraag, en vervolgens de deelvragen. Soms is het nodig om de deelvragen te verantwoorden. Je legt dan kort uit waarom je deze deelvragen gaat onderzoeken. Let erop dat de hoofd- en deelvragen aan de wetenschappelijke criteria voldoen.

Methode

Je geeft in dit gedeelte van het plan van aanpak aan welke methode je gaat gebruiken ter beantwoording van de hoofdvraag en deelvragen. Bij een kwantitatief onderzoek kun je bijvoorbeeld enquêtes gebruiken. Eventueel geef je per deelvraag aan welke specifieke methode je zult gebruiken, omdat het zo kan zijn dat iedere deelvraag een andere methode van onderzoek behoeft.

Betrokken personen en partijen

In dit onderdeel van je plan van aanpak beschrijf je welke partijen en/of personen belang hebben bij je onderzoek (stakeholders). Dit kunnen bijvoorbeeld het bedrijf zijn waarvoor je het onderzoek verricht, je onderwijsinstelling en/of de partijen of organisaties die de focus van je onderzoek zijn.

Theorie

Eventueel geef je een vooruitblik op de te gebruiken theorieën. In dat geval bespreek je kort enkele theorieën die aansluiten op je hoofdvraag en functioneel zullen zijn bij het beantwoorden ervan. Neem niet te veel theorieën op en zorg ervoor dat de besproken theorieën aansluiten op het onderzoeksgebied en onderwerp.

Planning

De planning wordt meestal aan het slot van je plan van aanpak opgenomen, eventueel samen met een analyse van de risico’s. In de planning geef je aan wat de tijdsduur van het onderzoek zal zijn en geef je aan hoe lang je over elk onderdeel van je scriptie zult doen. In de beschrijving van de risico’s geef je een inschatting van de beperkingen en/of ‘gevaren’ waartegen je gedurende je onderzoek kunt aanlopen. Een voorbeeld daarvan is tijdgebrek, waardoor je niet op alle onderdelen van je onderzoek even diep kunt ingaan. Mogelijk kun je ook aangeven op welke wijze je de risico’s gaat opvangen.

Stappenplan

Bij sommige PVA’s wordt een stappenplan opgenomen. Daarin bespreek je wat uitgebreider welke stappen je gedurende je onderzoek zult nemen om uiteindelijk tot de onderzoeksresultaten te komen. Je kunt daarbij het onderzoeks- en schrijfproces schematisch weergeven.

Bronnenlijst

Aan het eind van je PVA of onderzoeksopzet neem je een lijst van gebruikte bronnen op. Let erop dat je de bronnen in de literatuurlijst in alfabetische volgorde neerzet.


Scriptie meteen nakijken

vlag gb scriptium 1 Nederlands•Engels

 

Kopen Chantix Kopen Zyban Koop Naltrexone Kopen Lady Era NL