Literatuurlijst - verwijzen naar afbeeldingen

Statistieken worden vaak weergegeven in afbeeldingen. Het kan soms wenselijk zijn om direct naar een dergelijke afbeelding te verwijzen. Hiervoor zijn richtlijnen opgesteld door de American Psychological Association. Ook zijn er regels voor hoe een afbeelding die je zelf hebt ontwikkeld verwerkt moet worden in de tekst.

Verwijzen naar een afbeelding uit een bron

In principe behandelt de APA een afbeelding uit een externe bron als een citaat. Dit betekent dat de afbeelding voorzien moet worden van een verwijzing in de tekst en een regel in de literatuurlijst. Ten eerste krijgt de afbeelding een nummer (Afbeelding 4). In de lopende tekst wordt dan naar het nummer terugverwezen. In principe noem je dus nooit de naam van de bron of de afbeelding in de tekst.

Ten tweede plaats je direct onder de afbeelding een bronvermelding. Deze bestaat uit het nummer, een titel en de gegevens van de bron. Als laatste is de bron terug te vinden in de literatuurlijst. Hieronder volgt een voorbeeld van een correcte verwijzing naar een afbeelding:

  • In de lopende tekst

Er kan dus met enige zekerheid gesteld worden dat 52% van de populatie van mening is dat huishoudgeld collectief beheerd moet worden. In Afbeelding 1 wordt weergegeven hoe de procentuele verdeling onder de onderzoekspopulatie is.

  • Onder de afbeelding

Afbeelding 1. Verdeling collectief beheer huishoudgeld. Overgenomen uit Economie op microniveau (p. 21) door Y. Mingzhe en P. Peterson, 2008, Amsterdam: AcaPublications. Copyright 2008, AcaPublications.

  • In de literatuurlijst

Mingzhe, Y., & Peterson, P. (2008). Economie op microniveau. Amsterdam: AcaPublications.

Omdat een afbeelding als een citaat behandeld wordt, dient het paginanummer vermeld te worden in de verwijzing. Soms is het wenselijk om slechts een deel van een afbeelding over te nemen uit een bron. In dat geval dien je te vermelden dat je de afbeelding aangepast hebt. Je verandert ‘Overgenomen uit’ naar ‘Aangepast overgenomen uit’. Het is tevens een regel dat de namen van de afbeeldingen in de tekst met een hoofdletter gespeld worden (dus: Afbeelding 4, Figuur 3, enz.).

Een fout die veelvuldig gemaakt wordt is het verwijzen naar afbeeldingen op de locatie in de tekst. Hiermee wordt bedoeld dat de tekst uitspraken als ‘zie de onderstaande afbeelding voor…’ of ‘De afbeelding op de vorige pagina geeft weer…’ bevat. Deze uitspraken worden onder ‘lui schrijven’ en ‘vaag verwijzen’ geschaard en worden volgens academische schrijfrichtlijnen afgekeurd.

Het controleren van je bronnen (APA) is bij Scriptium een aparte service. Neem contact met ons op om je hierover te informeren. 

Verwijzen naar een zelfgemaakte afbeelding

In principe volg je bij een zelfgemaakte tabel of afbeelding dezelfde stappen als bij een tabel uit een externe bron. De afbeelding dient voorzien te worden van een nummer en een titel. Je hoeft echter niet langer een bronvermelding toe te voegen of een bron in de literatuurlijst te verwerken. Zorg voor een passende titel die reflecteert wat de tabel/afbeelding precies weergeeft:

  • In de lopende tekst

De resultaten van de semigestructureerde interviews zijn verwerkt in Grafiek 1 en de percentages als resultaat van de meerkeuzevragen worden weergegeven in Afbeelding 2.

  • Onder de afbeelding

Afbeelding 2. Exponentiële stijging aantal huishoudens met zelfbeheer over huishoudgeld

Hou in je achterhoofd dat de titel van de afbeelding specifiek toepasbaar is op die afbeelding. Een titel als ‘Resultaten interviews met doelgroep’ kan in principe onder veel afbeeldingen geplakt worden, aangezien veel afbeeldingen de resultaten van interviews weergeven.

Verwijzen naar bijlagen

Een bijlage is een verzameling relevante informatie die je geproduceerd hebt tijdens je onderzoek, maar die niet per definitie in de lopende tekst verwerkt hoeft te worden. Je voegt deze informatie na de literatuurlijst toe aan je scriptie.

Een voorbeeld van een bijlage is een uitgeschreven voorbeeld van de enquête die je opgesteld hebt. Of de getranscribeerde versies van interviews die je hebt afgenomen. Voorzie elke bijlage van een titel waarnaar je in de tekst kunt verwijzen. Net als bij de tabel- en afbeeldingnamen krijgt een vermelding van een bijlage een hoofdletter:

  • De uitgeschreven interviews zijn te vinden in Bijlage II.

Bij uitvoerig onderzoek kan veel informatie geproduceerd worden. Denk aan een onderzoek waarbij in kaart wordt gebracht hoe vaak mensen per week inloggen op Facebook. Een dergelijk onderzoek levert een lange lijst met gegevens op die geen plek heeft in het artikel dat bij het onderzoek geschreven wordt. De uitgewerkte resultaten vervullen echter wel een sleutelrol in het artikel. Het is dan de bedoeling dat je de lijst met gegevens verwerkt in een bijlage. De samengevatte uitkomsten van het inlogonderzoek worden wel uitgebreid vermeld in de tekst. Op deze manier maak je onderscheid tussen welke informatie in de tekst en in de bijlage thuishoort.

Bronnencontrole van Scriptium

Heb je moeite met het opstellen van bronnen volgens de APA-stijl? Schakel dan professionele hulp van Scriptium in. Onze correctoren zijn gespecialiseerd in het nakijken van de literatuurlijst en bronvermelding in de tekst volgens de APA richtlijnen. Al binnen 24 uur kunnen we jouw bronnen voor je nakijken.

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?