Click Fraud Protection

Literatuurlijst: verwijzen naar afbeeldingen 4.73/5 (83)

Literatuurlijst: verwijzen naar tabellen

Statistieken worden vaak weergegeven in tabellen, diagrammen, bijlagen en grafieken. Het kan soms wenselijk zijn om direct naar een dergelijke tabel te verwijzen. Hiervoor zijn richtlijnen opgesteld door de American Psychological Association. Ook zijn er regels voor hoe een tabel en/of afbeelding die je zelf hebt ontwikkeld verwerkt moet worden in je tekst.

 

Verwijzen naar tabel of afbeelding uit een bron

In principe behandelt de APA een tabel of afbeelding uit een externe bron als een citaat. Dit betekent dat de afbeelding/tabel voorzien moet worden van een verwijzing in de tekst en een regel in de literatuurlijst. Ten eerste krijgt de afbeelding/tabel een nummer (Afbeelding 4, Tabel 2, enz.). In de lopende tekst wordt dan naar het nummer terugverwezen. In principe noem je dus nooit de naam van de bron of de afbeelding/tabel in de tekst.

Ten tweede plaats je direct onder de afbeelding/tabel een bronvermelding. Deze bestaat uit het nummer, een titel en de gegevens van de bron. Als laatste is de bron terug te vinden in de literatuurlijst. Hieronder volgt een voorbeeld van een correcte verwijzing naar een tabel en/of afbeelding:

                     In je tekst

          Er kan dus met enige zekerheid gesteld worden dat 52% van de populatie van mening is dat huishoudgeld collectief beheerd moet worden.

          In Tabel  1 wordt weergegeven hoe de procentuele verdeling onder de onderzoekspopulatie verdeeld is.

                    Onder de afbeelding

           Tabel 1. Verdeling collectief beheer huishoudgeld. Overgenomen uit Economie op microniveau (p. 21) door Y. Mingzhe en P. Peterson, 2008,

           Amsterdam: AcaPublications. Copyright 2008, AcaPublications.

                    In de literatuurlijst

           Mingzhe, Y., & Peterson, P. (2008). Economie op microniveau. Amsterdam: AcaPublications.

Omdat een afbeelding/tabel als een citaat behandeld wordt, dient het paginanummer vermeld te worden in de verwijzing. Soms is het wenselijk om slechts een deel van een tabel over te nemen uit een bron. In dat geval dien je te vermelden dat je de tabel aangepast hebt. Je verandert ‘Overgenomen uit’ naar ‘Aangepast overgenomen uit’. Het is tevens een regel dat de namen van de tabellen/afbeeldingen in de tekst met een hoofdletter gespeld worden (dus: Tabel 4, Afbeelding 4, Figuur 3, enz.).

          Een fout die veelvuldig gemaakt wordt is het verwijzen naar tabellen en/of afbeeldingen op de locatie in de tekst. Hiermee wordt bedoeld dat de tekst uitspraken als ‘zie de onderstaande tabel voor…’ of ‘De tabel op de vorige pagina geeft weer…’ bevat. Deze uitspraken worden onder ‘lui schrijven’ en ‘vaag verwijzen’ geschaard en worden volgens academische schrijfrichtlijnen afgekeurd. Het controleren van je bronnen (APA) is bij Scriptium een aparte service. Neem contact met ons op om je hierover te informeren. 

 

Verwijzen naar een zelfgemaakte tabel of afbeelding

In principe volg je bij een zelfgemaakte tabel of afbeelding dezelfde stappen als bij een tabel uit een externe bron. De afbeelding dient voorzien te worden van een nummer en een titel, maar je hoeft niet langer een bronvermelding toe te voegen of een bron in de literatuurlijst te verwerken. Zorg voor een gepaste titel die naar behoren reflecteert wat de tabel/afbeelding precies weergeeft:

                      In je tekst

          De resultaten van de semigestructureerde interviews zijn verwerkt in Grafiek 1 en de percentages als resultaat van de meerkeuzevragen

          worden weergegeven in Tabel  2.

                     Onder de afbeelding

          Grafiek 1. Exponentiële stijging aantal huishoudens met zelfbeheer over huishoudgeld

Houd in je achterhoofd dat de titel van de tabel/afbeelding specifiek toepasbaar is op die tabel. Een titel als ‘Resultaten interviews met doelgroep’ kan in principe onder veel tabellen geplakt worden aangezien veel tabellen de resultaten van interviews weergeven.

 

Verwijzen naar bijlagen

Een bijlage is een verzameling relevante informatie die je geproduceerd hebt tijdens je onderzoek, maar die niet per definitie in de lopende tekst verwerkt hoeft te worden. Je plakt deze informatie na de literatuurlijst aan je scriptie. Een voorbeeld van een bijlage is een uitgeschreven voorbeeld van de enquête die je opgesteld hebt, of de getranscribeerde versies van interviews die je hebt afgenomen. Voorzie elke bijlage van een titel waarnaar je in de tekst kunt verwijzen. Net als bij de tabel- en afbeeldingnamen krijgt een vermelding van een bijlage een hoofdletter:

           De uitgeschreven interviews zijn te vinden in Bijlage II.

Bij uitvoerig onderzoek kan er veel informatie geproduceerd worden. Denk bijvoorbeeld aan een onderzoek waarbij in kaart gebracht moet worden hoe vaak mensen per week inloggen op Facebook. Een dergelijk onderzoek levert een lange lijst met gegevens op die geen plek heeft in het artikel dat bij het onderzoek geschreven wordt. De uitgewerkte resultaten vervullen echter wel een sleutelrol in het artikel. Het is dan dus de bedoeling dat je de lijst met gegevens verwerkt in een bijlage, maar dat de samengevatte uitkomsten van het inlogonderzoek uitgebreid vermeld worden in de tekst. Op deze manier maak je onderscheid tussen welke informatie in de tekst en in de bijlage thuishoort.

Kijk mijn thesis na

vlag gb scriptium 1 Nederlands•Engels
Scriptium.nl