Onderdelen scriptie

Voor of tijdens het schrijven van je scriptie zul je je vast afgevraagd hebben welke onderdelen je in je scriptie moet opnemen om een compleet en volwaardig onderzoek op te zetten. Om je de juiste richting op te wijzen heeft Scriptium de onderdelen van een thesis voor je op een rij gezet, alsmede een korte beschrijving per onderdeel.

• Voorwoord (optioneel)

In het voorwoord beschrijf je vanuit ik-perspectief hoe je het schrijven van je scriptie hebt ervaren en bedank je de mensen die je bij je onderzoek hebben geholpen. Het is niet verplicht om een voorwoord in een scriptie op te nemen. Als je besluit een voorwoord te schrijven, dan kun je de volgende onderdelen opnemen:

• Beschrijving van jezelf, opleiding en onderwijsinstelling

• De reden dat je deze scriptie over dit onderwerp bent gaan schrijven

• Hoe je het schrijf- en onderzoeksproces hebt beleefd

• Een dankwoord waarin je, meestal in volgorde van belangrijkheid, de mensen bedankt die je bij je onderzoek hebben geholpen.

• Een afsluiting van het voorwoord met je naam, de datum en woonplaats

Het is niet de bedoeling om in je voorwoord in te gaan op onderzoekstechnische zaken als probleemstelling of methode. Een voorwoord is kort (de lengte is meestal niet meer dan één pagina), luchtig en is een persoonlijke tekst.

• Samenvatting

Het is niet verplicht om een samenvatting in je onderzoek op te nemen. Neem je wel een samenvatting in je scriptie op, dan moet je ervoor zorgen dat de samenvatting min of meer de indeling van je onderzoek volgt. De samenvatting van je scriptie is ongeveer één pagina lang (maximaal 1.5 pagina’s, afhankelijk van de lengte van je onderzoek). In de samenvatting worden in ieder geval de context, probleemstelling, methode van onderzoek, resultaten en conclusies en eventueel aanbevelingen beschreven. Op elk onderdeel dient kort te worden ingegaan.

• Inleiding

De inleiding is een verplicht onderdeel van een scriptie. Het dient ter introductie van het onderwerp en biedt tevens een vooruitblik op de rest van je onderzoek. De inleiding bestaat uit de volgende onderdelen: het onderwerp en de context van het onderwerp, de aanleiding, doelstelling, probleemstelling, hoofdvraag en eventuele deelvragen. De inleiding wordt meestal afgesloten met een leeswijzer, waarin staat beschreven hoe de scriptie is opgebouwd. De leeswijzer begint met het hoofdstuk dat na de inleiding volgt. Meestal is dat het theoretisch kader. Een uitgebreidere beschrijving van het onderdeel inleiding kun je vinden op onze pagina over de structuur van een scriptie.

• Theoretisch kader

In het theoretisch kader definieer je de belangrijkste begrippen van je onderzoek, en beschrijf je de modellen en theorieën die je in je onderzoek hanteert. Meestal wordt het theoretisch hoofdstuk ingeleid met een korte introductietekst waarin je aangeeft welke zaken je zult bespreken in je theorie. Dit verstevigt de structuur en opbouw van je scriptie. Je theoriehoofdstuk wordt sterker als je de gebruikte theorieën en modellen weet te koppelen aan je eigen onderzoek, dat wil zeggen dat ze ten eerste aansluiten op je onderzoeksvraag en ten tweede dat je de modellen, indien nodig, invult aan de hand van je eigen onderzochte case of bedrijf. Als je bijvoorbeeld een DESTEP-analyse of marketingmix opneemt, kun je deze modellen invullen (toepassen) voor je eigen case.

• Methodologie

In het hoofdstuk methode beschrijf je hoe je je onderzoek hebt uitgevoerd, met andere woorden welke onderzoeksmethoden je hebt gebruik om tot de resultaten te komen. In dit hoofdstuk dient in ieder geval besproken te worden of het een kwalitatief of kwantitatief onderzoek is geweest, welke instrumenten je hebt gebruikt (enquêtes, interviews, observaties, etc.) om de resultaten te verzamelen, hoeveel respondenten of geïnterviewden je hebt geraadpleegd, en bij welke organisaties. Andere zaken die aan bod kunnen komen zijn de duur van de interviews of enquêtes en de manier waarop je de respondenten en geïnterviewden hebt benaderd (op straat, telefonisch of binnen je stagebedrijf). Zorg voor een goede indeling van je methodehoofdstuk. Meestal bespreek je aan het slot de representativiteit, validiteit en betrouwbaarheid, en hoe je die hebt gewaarborgd.

• Resultaten

In het resultatengedeelte beschrijf je de resultaten van je onderzoek. Als het enkel een literatuuronderzoek is kun je beschrijven hoe je de gebruikte modellen en of theorieën hebt gebruikt en pas je ze toe op jouw case of onderwerp. Als je enquêtes hebt afgenomen bij een kwantitatief onderzoek geef je daarvan de resultaten weer, eventueel aan de hand van grafieken en diagrammen. Heb je interviews gehouden, dan beschrijf je wat de algemene resultaten daarvan waren, eventueel gepaard met quotes of uitspraken van de geïnterviewden om je onderzoeksresultaten te onderbouwen.

• Conclusies en aanbevelingen

De conclusie is het slotstuk van je scriptie of thesis. Hierin trek je op basis van de resultaten van je onderzoek een eindoordeel. Uiteindelijk draait het erom verbanden te trekken tussen je resultaten en de onderzoeksvraag. Wat zeggen de resultaten nu werkelijk over je probleemstelling? In dit hoofdstuk wordt ook de hoofdvraag beantwoord. Soms worden hier ook de deelvragen beantwoord en pas daarna de hoofdvraag. Aan het slot van de conclusies kan een onderdeel aanbevelingen worden opgenomen, afhankelijk van de aard van je onderzoeksvraag, waarin je concreet advies geeft over hoe het door jou onderzochte en gestelde probleem kan worden opgelost. Eventueel kun je ook de beperkingen van je onderzoek bespreken. Doorgaans is de indeling als volgt: 1. Conclusie 2. Aanbevelingen 3. Discussie

• Nawoord

In een nawoord staat een korte de terugblik op je ervaringen met het onderzoek. In dit afsluitende deel van je onderzoek dient er niets meer over de inhoudelijke kant van het onderzoek geschreven te worden. De bespreking van de limitaties c.q. beperkingen van het onderzoek neem je op in het discussiegedeelte en niet in het nawoord. Je bespreekt in het nawoord zaken als: hoe heb ik het onderzoek ervaren? Wat zou ik de volgende keer anders doen? Wat heb ik ervan geleerd? Hoe zie ik mijn toekomst nu ik deze kennis heb opgedaan? Het nawoord is net als het voorwoord in de ik-vorm geschreven en is dus een persoonlijke tekst.

• Literatuurlijst

In de literatuurlijst of bronnenlijst neem je alle bronnen op die je hebt gebruikt in je onderzoek, in alfabetische volgorde. In de meeste onderzoeken wordt de APA-stijl van bronverwijzing gebruikt.

• Bijlagen

In de bijlagen wordt informatie met de lezer gedeeld die je niet kwijt kunt in het onderzoek zelf. Daarnaast dienen de bijlagen als toelichting op bepaalde onderdelen van je scriptie en kunnen ze als bewijsmateriaal dienen voor je praktijkonderzoek, bijvoorbeeld wanneer je interviews hebt gehouden of enquêtes hebt afgenomen. Je kunt dan de vragenlijst of uitwerkingen van de interviews als bijlage opnemen. Zorg ervoor dat je de bijlagen nummert en dat je in je onderzoek zelf naar de genummerde bijlagen verwijst.

Wens je een uitgebreidere beschrijving van de indeling en structuur van je scriptie te lezen? Neem een kijkje bij de tips over de structuur van een scriptie. Heb je problemen met de indeling en juiste opbouw van de onderdelen van je scriptie? Scriptium is een professionele en unieke nakijkservice voor scripties en verslagen, waarbij je zowel de taal, structuur als de inhoud kunt laten nakijken en redigeren. Stuur ons vandaag nog je scriptie op, en je krijgt het binnen 48 uur terug. Je kunt wanneer je maar wilt direct je scriptie, thesis, masterproef, bachelorproef, verslag of onderzoeksopzet uploaden.