Wat is de Friedman test?

De Friedman-test is een niet-parametrische statistische test die wordt gebruikt om de gelijkheid van gemiddelde rangordes van meerdere gerelateerde groepen te beoordelen. Deze test wordt vaak gebruikt wanneer de afhankelijke variabele ordinaal is en de gegevens niet voldoen aan de veronderstellingen van normale distributie en homogeniteit van variantie. Om deze situatie wat te verhelderen kan je aan het volgende denken.

Als eerste, denk je aan het geldige meetniveau. Als de afhankelijke variabele in een dataset ordinaal is, betekent dit dat de meetwaarden in een bepaalde volgorde kunnen worden geplaatst. De afstand tussen de waarden is dan niet uniform of meetbaar. De waarden van de variabele staan voor een plaats in een rangorde, maar er kan geen vastgestelde numerieke waarde aan worden gekoppeld. Dit staat in tegenstelling tot een interval- of ratiovariabele, waarbij de afstand tussen de waarden wel uniform is en meetbaar. Dus, de koffie bij Café de Bonte Koe is lekkerder dan bij Café Burgers maar niet zo lekker als bij De Verjaardag van Annie. Hoeveel lekkerder is niet in een verrekenbaar getal vast te stellen.

Heel belangrijk is, de aard van de gegevensdistributie of de kansverdeling. Wanneer de gegevens niet voldoen aan de veronderstellingen van normale distributie en homogeniteit van variantie, heeft dat invloed op de valide toepassing van statistische tests die gebaseerd zijn op deze veronderstellingen. Normale distributie houdt in dat de gegevens een symmetrische verdeling rondom het gemiddelde volgen. De homogeniteit van variantie betekent dat de variantie van de afhankelijke variabele gelijk is in alle groepen of condities.

Stap voor stap de Friedman test uitvoeren

Je kan voor de stappen denken aan het voorbeeld uit de onderwijskunde.

Stap 1: Gegevensverzameling
Je verzamel gegevens van meerdere gerelateerde groepen. Bijvoorbeeld, je kunt de beoordelingen van dezelfde groep studenten op drie verschillende tests verzamelen.

Stap 2: Rangorde toewijzen
Voor elke groep, wijs rangordes toe aan de observaties. Dit betekent dat je de observaties binnen elke groep sorteert van laag naar hoog en ze vervolgens rangnummers toewijst op basis van hun positie.

Stap 3: Som van rangordes
Bereken de som van rangordes voor elke groep. Dit is de som van de rangnummers die zijn toegewezen aan de observaties in elke groep.

Stap 4: De Friedman-teststatistiek
Bereken de Friedman-teststatistiek (X²) met behulp van de formule: X² = (12 / (Nk(k + 1))) * Σ(R²) – 3N(k + 1), waarbij N het aantal observaties per groep is en k het aantal groepen.

Stap 5: De vrijheidsgraden
Bepaal de vrijheidsgraden van de teststatistiek. De vrijheidsgraden worden berekend als df = k – 1.

Stap 6: De kritieke waarde
Vergelijk de berekende teststatistiek met de kritieke waarde uit de chi-kwadraatverdeling met df vrijheidsgraden. Dit helpt bij het bepalen van de significantie van de resultaten.

Stap 7: Conclusie trekken
Als de berekende teststatistiek groter is dan de kritieke waarde, verwerp je de nulhypothese en concludeer je dat er statistisch significante verschillen zijn tussen de groepen in termen van hun gemiddelde rangordes.

Wanneer kan je deze test niet gebruiken?

Er zijn situaties waarin de Friedman-test niet geschikt is. Hier zijn enkele van die gevallen:

  • Als de gegevens niet gerelateerd zijn. De Friedman-test vereist gerelateerde metingen binnen elke groep, dus het is niet geschikt voor onafhankelijke steekproeven. Je kan dus niet een groep studenten van de Haagse Hogeschool vergelijken met een groep studenten van de Hoger Zeevaartschool

  • Als de afhankelijke variabele continu is. De Friedman-test is bedoeld voor ordinaal geordende gegevens en is niet geschikt voor continue variabelen.

  • Als de groepen verschillende aantallen observaties hebben. De Friedman-test vereist gelijke aantallen observaties in elke groep. Elke te vergelijken subgroep moet uit evenveel deelnemers bestaan. Dat betekent in praktijk dat als je van groep 1 bijvoorbeeld maar 8 reacties hebt binnengekregen, je voor de andere groepen ok maar acht reacties kan gebruiken.

  • Als er sprake is van ernstige schendingen van de veronderstellingen van de test, zoals extreme scheefheid of uitschieters in de data.

In deze gevallen kunnen andere tests, zoals de Kruskal-Wallis test of de Mann-Whitney U test, meer geschikt zijn voor de analyse van de gegevens.

Wat als de Friedman test niet gebruikt mag worden?

In de gevallen waarin de Friedman test niet valide gebruikt kan worden, kunnen de Kruskal-Wallis-test of de Mann-Whitney U-test meer geschikt zijn voor de analyse van de gegevens.

De Kruskal-Wallis-test en de Mann-Whitney U-test zijn beide niet-parametrische statistische tests die worden gebruikt om verschillen tussen groepen te onderzoeken wanneer de afhankelijke variabele niet-normaal verdeeld is.

  • Kruskal-Wallis-test . De Kruskal-Wallis-test wordt gebruikt om te bepalen of er statistisch significante verschillen zijn tussen drie of meer onafhankelijke groepen. Het is een uitbreiding van de Mann-Whitney U-test naar meerdere groepen.

  • Mann-Whitney U-test. De Mann-Whitney U-test wordt gebruikt om te bepalen of er statistisch significante verschillen zijn tussen twee onafhankelijke groepen. Het vergelijkt de rangordes van observaties tussen de groepen.

Hulp bij statistiek nodig? Schakel een professionele begeleider van Scriptium in

Heb je moeite met statistiek? Wens je hulp te krijgen bij SPSS, STATA of R? Scriptium heeft 7 dagen per week professionele statistiekbegeleiders beschikbaar. Of je nu hulp bij statistiek in je scriptie wilt hebben, of bijles statistiek nodig hebt, we staan direct voor je klaar. Neem vandaag nog contact met ons op, en we komen snel bij je terug.

Auteur: Ryu Jamanota 
Motto: Beter weten door zuiver meten
 

De auteur gebruikt statistiek voor het analyseren van productie- en dienstverleningsprocessen. Aan de hand van statistische analyses onderzoekt hij of een bedrijfsproces langs de kortste weg levert wat er bedoeld is en of het proces ook beheersbaar en betrouwbaar verloopt. 

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?