Wat is fieldresearch?

Fieldresearch wordt ook wel empirisch onderzoek genoemd. Empirisch betekent ‘kennis verwerven door ondervinding’. In feite is fieldresearch dus kennis die je middels onderzoek in het (onderzoeks)veld verwerft. Je gaat er dus op uit met je probleemstelling en onderzoeksvraag om aan de hand van jouw zelfontworpen onderzoek de conclusie van je scriptie te formuleren. Dit onderzoek ontwerp je op basis van een literatuuronderzoek dat je wel achter je bureau uitvoert.

          Literatuuronderzoek is overigens niet te verwarren met deskresearch. Deskresearch heeft, net als fieldresearch, het doel om een antwoord te formuleren op je onderzoeksvraag, en een literatuuronderzoek voer je uit om een theoretisch kader op te stellen waarop je jouw onderzoek baseert. De parameters en aspecten van jouw onderzoek dienen immers wel als effectief bewezen te zijn. Voor meer informatie over deskresearch kun je het blogartikel deskresearch van Scriptium raadplegen.

 

Hoe ziet fieldresearch eruit?

Fieldresearch leent zich perfect, maar niet uitsluitend, voor kwalitatief onderzoek. Het belangrijkste aspect is dat je erop uit gaat. Je gaat dus naar je doelgroepleden toe. In principe zijn dit de drie bekendste fieldresearchmethodieken:

  • Enquêtes
  • Interviews
  • Observaties

Deze drie vormen van empirisch onderzoek eisen van de onderzoeker dat hij/zij actief op zoek gaat naar participanten en de enquêtes/interviews naar hen toebrengt. Bij interviews en participerende observaties is het zelfs zo dat de onderzoeker actief deelneemt aan het onderzoek.

 

Voordelen en nadelen van fieldresearch

Empirisch onderzoek heeft vele voordelen als je een kwalitatief onderzoek wil uitvoeren. Enquêtes, interviews en observaties bieden de beste uitkomsten als je de meningen en motivaties van doelgroepleden in kaart wil brengen. Je krijgt de mogelijkheid om ter plekke dieper op onderwerpen in te gaan samen met je participanten. Ook krijg je toegang tot alle aspecten van een onderwerp door openlijk met een participant te spreken en kun je dus terwijl je het onderzoek uitvoert, het onderzoek bijsturen, verdiepen of juist vroegtijdig stoppen. Kortom: je staat als onderzoeker middenin je onderzoek en hebt er de volledige controle over.

          Empirisch onderzoek is nadelig omdat het veel tijd kost. Je moet naar participanten toe en bent gemiddeld acht uur per participant kwijt aan het afnemen van een enkel interview. Bij een grote doelgroep kan dit dus al snel een groot deel van de gehele scriptietijd opeisen. Daarnaast ben je sterk afhankelijk van de mate waarin participanten medewerking verlenen. De kwaliteit van een interview of enquête wordt hoger op het moment dat een participant gemotiveerd is mee te werken en als je te maken hebt met een ongemotiveerde of zelfs tegendraadse doelgroep wordt het moeilijk om kwalitatief hoge gegevens te verzamelen.

          De onderzoeker is bij fieldresearch tevens tijd kwijt aan het verkrijgen van toegang tot de doelgroep. Denk hierbij aan observaties die de onderzoeker wil uitvoeren binnen een bedrijf. Er dient contact opgenomen te worden met het bedrijf voor toestemming en afspraken. In de praktijk wordt vaak duidelijk dat er op dagelijkse basis veel factoren zijn die een dergelijke observatie in de weg staan.

 

Variabelen bij fieldresearch

Zoals in de vorige paragraaf al vermeld werd, ben je bij fieldresearch afhankelijk van je doelgroep. Dit uit zich ook in een grote hoeveelheid variabelen die je als onderzoeker niet kan controleren. Bij deskresearch heb je zelf de controle over variabelen. Je verzamelt en verwerkt immers zelf de gegevens volgens een bewezen analysemodel.

          Bij fieldresearch zijn er talloze variabelen waar je geen invloed op kunt uitoefenen. Bij het afnemen van een interview zijn de resultaten in bepaalde mate afhankelijk van variabelen waar je enige controle over hebt, zoals waar en wanneer het interview plaatsvindt, maar ook van variabelen die je niet kunt controleren, zoals de emotionele staat en de vitaliteit van de participant.

          De empirische onderzoeksmethode observatie is ook onderworpen aan oncontroleerbare variabelen. Als je een docent wilt observeren die een nieuwe lesmethode toepast, dien je in je onderzoek tevens rekening te houden met de effecten van andere factoren, zoals de stemming van de docent en van de leerlingen, de vaardigheid van de docent en per definitie jouw aanwezigheid in het klaslokaal.

          Deze oncontroleerbare variabelen maken fieldresearch vaak onnauwkeuriger, subjectiever en lastig uit te voeren. Dit is nu eenmaal niet te voorkomen. Je dient dus bij fieldresearch aandacht te besteden aan alles wat jij niet kunt controleren, en daar dien je in je scriptie tekst aan te wijden. Zo waarborg je de betrouwbaarheid en validiteit van je scriptie.

Laat een reactie achter