Probleemanalyse

Na het kiezen van je scriptieonderwerp ga je een probleemanalyse uitvoeren. Uit die probleemanalyse vloeien de probleemstelling en de doelstelling voort. In de probleemstelling geef je nauwkeurig weer wat je precies gaat onderzoeken en in de doelstelling formuleer je waarom je precies gaat onderzoeken wat je gaat onderzoeken. In feite beschrijf je dus het doel van je scriptie en onderzoek. De doelstelling is, net als de probleemstelling, een vast onderdeel van je scriptiestructuur en dient opgenomen te worden in de inhoudsopgave.

          Tijdens je probleemanalyse breng je alle aspecten van het probleem in kaart. In de probleemstelling hoort te staan wat het probleem precies is, wie de stakeholders zijn en waar het probleem zich afspeelt. Samen met de probleemstelling leidt je doelstelling uiteindelijk tot de formulering van je onderzoeksvraag.

 

Het doel van de doelstelling

In het kort beschrijft je doelstelling het doel van je onderzoek anders dan simpelweg ‘het probleem oplossen’. Sterker nog, het doel van je onderzoek is helemaal niet om het probleem op te lossen. Het doel is doorgaans om een mogelijke oplossing te formuleren gebaseerd op onderzochte en in kaart gebrachte data en feiten. Het is dan vervolgens aan de stakeholders om die oplossing toe te passen.

          In het kort heeft de doelstelling twee doelen:

 

  • Relevantie

In de doelstelling toon je de relevantie van je onderzoek aan. Je geeft antwoord op de vraag waarom het van belang is dat jouw onderzoek uitgevoerd wordt. We maken onderscheid tussen theoretische relevantie en maatschappelijke relevantie. Onder theoretische relevantie scharen we doelen als het uitbreiden van bestaande kennis over het onderwerp en tot maatschappelijke relevantie rekenen we overige doeleinden zoals het inzichtelijk maken van breinactiviteit bij kleuters met ADHD. Dit is maatschappelijk relevant omdat dat inzicht vervolgens kan helpen bij het ontwikkelen van effectief speciaal onderwijs voor de kleuters in de doelgroep.

 

  • Verwachtingen

In je doelstelling maak je aan de lezers duidelijk wat zij kunnen verwachten van jouw scriptie. Dit aspect van de doelstelling is zeer belangrijk bij een onderzoek dat je uitvoert in opdracht van een bedrijf of instantie. Het bedrijf heeft jou een probleem gegeven dat onderzocht moet worden en het is van belang om voorafgaand aan dat onderzoek zeker te stellen dat jij als onderzoeker en het bedrijf dezelfde verwachtingen van het onderzoek hebben. Op deze manier voorkom je dat er achteraf onenigheid ontstaat over hoe het onderzoek is verlopen en wat het eventueel wel of niet oplevert.

 

Doelstelling formuleren

Een doelstelling bestaat uit vier onderdelen. Correctoren van Scriptium controleren je doelstelling op de volgende vier punten:

  • Een duidelijke kernformulering
  • Het soort onderzoek
  • De relevantie
  • De verwachtingen /wensen van de opdrachtgevende instantie

 

Onder een duidelijke kernformulering verstaan we enkele zinnen over het doel van je scriptie. Een voorbeeld kan zijn:

 

          Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen hoe de breinactiviteit bij Nederlandse leerlingen in het kleuteronderwijs met een

          leeftijd van vier jaar bij wie ADHD is vastgesteld,  afwijkt van de breinactiviteit bij leerlingen met een leeftijd van vier jaar in het

          kleuteronderwijs zonder een ADHD-diagnose, tijdens het uitvoeren van basale lees- en rekentaken.

 

Dit is een duidelijke kernformulering waarin weinig tot geen ruimte bestaat voor ambiguïteit. In de doelstelling dien je vervolgens te bepalen welk soort onderzoek het meest geschikt is voor het bereiken van jouw doelstelling. In dit voorbeeld is dat vergelijkend onderzoek uitgevoerd door middel van fieldresearch in een experimentele setting.

          De sectie met de relevantie van je onderzoek is ook een onderdeel van je doelstelling. Ga na wat jouw onderzoek zou toevoegen aan de maatschappij als het succesvol voltooid wordt. In dit geval is het inzicht in de afwijkende breinactiviteit nodig bij het ontwikkelen van effectief onderwijs voor leerlingen in de onderzochte doelgroep. Je onderzoek is dan dus relevant voor hen, voor docenten en voor het onderwijs.

          Als we er vanuit gaan dat je dit onderzoek in opdracht van een onderwijsinstantie of onderwijsontwikkelaar uitvoert, dien je tevens te vermelden wat de opdrachtgever verwacht van je onderzoek. Doorgaans ziet een formulering van de wensen van de opdrachtgever er als volgt uit:

 

          De opdrachtgever, basisschool de Vlinderboom in Rotterdam, wenst een rapport te zien van dit onderzoek waarin inzichtelijk gemaakt is hoe de

          breinactiviteit bij kleuters met een ADHD-diagnose afwijkt van de breinactiviteit bij kleuters zonder een ADHD-diagnose. Dit rapport dient te

          bestaan uit een weergave van de gewonnen data, een theoretisch kader waarop de methodiekkeuze en experimentontwikkeling gebaseerd zijn,

          een uitvoerige data-analyse en een conclusie gebaseerd op de data-analyse.

 

Op deze manier heb je voor de opdrachtgever en voor jezelf inzichtelijk gemaakt hoe je scriptie eruit gaat zien.

Laat een reactie achter