De kenmerken van de REGWQ-procedure

De “Ryan-Einot-Gabriel-Welsch Q” procedure (REGWQ) is een statistische methode die wordt gebruikt voor het uitvoeren van post-hoc vergelijkingen na een significante ANOVA (Analyse van Variatie) in het kader van groepsvergelijkingen. Het doel van deze procedure is om specifieke groepen te identificeren die statistisch significant van elkaar verschillen, nadat er een algemeen verschil tussen de groepen is vastgesteld. Hier zijn enkele belangrijke kenmerken van de REGWQ-procedure:

1. Achtergrond

De REGWQ-procedure is ontworpen om gebruikt te worden in situaties waar de aanname van de homogeniteit van varianties niet wordt voldaan en waar de varianties tussen de groepen ongelijk zijn.

2. Robuust tegen ongelijke varianties

In vergelijking met sommige andere post-hoc procedures, zoals de Tukey-Kramer-methode, is de REGWQ-procedure robuust tegen ongelijke varianties en ongelijke groepsgroottes.

3. Statistische software

Om de REGWQ-procedure uit te voeren, is meestal gespecialiseerde statistische software nodig, zoals SPSS of R, omdat de berekeningen en de procedure zelf enigszins complex zijn.

4. Voorzichtig met meervoudige vergelijkingen

Zoals bij alle post-hoc procedures, is het belangrijk om voorzichtig te zijn met meervoudige vergelijkingen. Het uitvoeren van meerdere tests verhoogt het risico op het maken van Type I-fouten (vals-positieve resultaten). Methoden zoals de REGWQ-procedure helpen dit risico te beheersen.

5. Uitvoering

De REGWQ-procedure berekent geplande contrasten tussen groepen om de significante verschillen te identificeren. De resultaten worden gepresenteerd in termen van paren van groepen die significant van elkaar verschillen.

6. Kritieke waarde voor significantieniveau

Net als bij andere statistische tests, moet het gewenste significantieniveau (zoals 0,05) worden bepaald voordat de REGWQ-procedure wordt uitgevoerd.

De eisen voor gepast gebruik van REGWQ

Bij het overwegen van post-hoc procedures is het belangrijk om te begrijpen dat de keuze van de methode afhangt van de aard van de gegevens en de onderzoeksvraag.

Noot: raadpleeg vooraf de documentatie van de gebruikte statistische software voor specifieke richtlijnen met betrekking tot de REGWQ-methode.

Om de REGWQ (Ryan-Einot-Gabriel-Welsch Q) procedure correct te kunnen toepassen, moet de dataset voldoen aan bepaalde eisen. Hier zijn enkele belangrijke overwegingen:

1. Significant verschil in ANOVA

Voordat je REGWQ toepast, moet de ANOVA (Analyse van Variatie) aangeven dat er een significant verschil is tussen de groepen. REGWQ is een post-hoc procedure en wordt gebruikt na het vaststellen van een globaal verschil.

2. Homogeniteit van varianties

Hoewel REGWQ enigszins robuust is tegen ongelijke varianties tussen groepen, is het ideaal als de varianties niet sterk verschillen. Als de varianties sterk verschillen, kunnen andere post-hoc procedures zoals de Games-Howell-methode worden overwogen.

3. Onafhankelijkheid van observaties

De observaties binnen elke groep moeten onafhankelijk van elkaar zijn. Dit betekent dat de respons van één individu geen invloed mag hebben op de respons van een ander individu binnen dezelfde groep.

4. Continue afhankelijke variabele

REGWQ is geschikt voor continue afhankelijke variabelen. Als je te maken hebt met categorische variabelen, kunnen andere methoden zoals de chi-kwadraat test geschikter zijn.

5. Gelijkmatige groepsgroottes (indien mogelijk)

Hoewel REGWQ enigszins robuust is tegen ongelijke groepsgroottes, kan het resultaat worden beïnvloed als de groepsgroottes sterk verschillen. Als mogelijk, probeer dan gelijkmatige groepsgroottes te hebben.

6. Kritieke waarden voor significantieniveau

Bepaal het gewenste significantieniveau (zoals 0,05) voordat je de REGWQ-procedure uitvoert. De kritieke waarden worden bepaald op basis van dit significantieniveau.

7. Statistische software

Voor de uitvoering van de REGWQ-procedure is gespecialiseerde statistische software nodig, zoals R, SPSS, SAS, of vergelijkbare programma’s.

8. Correctie voor meervoudige vergelijkingen

Overweeg het toepassen van correcties voor meervoudige vergelijkingen om het risico op het maken van Type I-fouten te verminderen. De REGWQ-methode zelf houdt geen expliciete correctie voor meervoudige vergelijkingen in.

In welke stappen is REGWQ uit te voeren zonder statistische software?

De REGWQ (Ryan-Einot-Gabriel-Welsch Q) procedure is vrij ingewikkeld en vereist doorgaans het gebruik van statistische software. Dat komt door de berekeningen die ermee gemoeid zijn. Het handmatig uitvoeren van de REGWQ-procedure zonder statistische software en dus alleen pen & papier kan zeer tijdrovend en arbeidsintensief zijn. Je maakt ook veel meer kans op fouten of verkeerde toepassingen.

REGWQ zonder statistische software vergt ook veel parate kennis van verschillende statistische begrippen en technieken. Dat geldt vooral als je te maken hebt met een groot aantal groepen en een groot aantal steekproeven.

Voor een begrip van REGWQ volgt toch een vereenvoudigd overzicht van de algemene stappen die betrokken zijn bij de REGWQ-procedure:

1. Bereken de Q-waarde

Bereken de Q-waarde aan de hand van de formule, waarbij Q de kritieke waarde is voor het significantieniveau dat je hebt gekozen, n de steekproefgrootte is, en k het aantal groepen.

Om de Q-waarde te berekenen, moet je de volgende stappen volgen:

  • Bereken de gemiddelden en de standaardfouten van de groepen waartussen je de vergelijking wilt maken.

  • Bereken het absolute verschil tussen de gemiddelden van de twee groepen waartussen je de vergelijking maakt.

  • Deel het absolute verschil door de vierkantswortel van de som van de kwadraten van de standaardfouten van de twee groepen.

  • De resulterende waarde wordt de Q-waarde genoemd.

2. Bereken de residuen

Bereken de residuen voor elk paar van groepen. Het residu is het verschil tussen de gemiddelden van de twee groepen die je vergelijkt.

3. Bereken de standaardfout van het residu

Bereken de standaardfout van het residu. Dit vereist het gebruik van formules die de varianties van de groepen en de steekproefgroottes omvatten.

De standaardfout van het residu wordt berekend als de vierkantswortel van de variantie van de residuen, verdeeld door de vrijheidsgraden voor de residuen.

  • Formule : SE (eij)= √ (SSE/ df)

4. Bepaal significante verschillen

Vergelijk het absolute waarde van het residu met de Q-waarde vermenigvuldigd met de standaardfout van het residu. Als het absolute residu groter is dan dit product, duidt dit op een significant verschil tussen de groepen.

5. Herhaal voor alle paren

Herhaal deze stappen voor alle mogelijke paren van groepen.

Noot: Het exacte algoritme en de formules zijn afhankelijk van de specifieke details van de REGWQ-methode. Deze kunnen vrij complex worden. In de praktijk wordt de REGWQ-procedure meestal uitgevoerd met behulp van statistische software zoals R, SPSS, of SAS, omdat deze tools de berekeningen efficiënter kunnen uitvoeren en de kans op menselijke fouten verminderen.

Als je de REGWQ-procedure handmatig wilt proberen, zoek dan de specifieke formules en berekeningen op in statistische literatuur of specifieke handleidingen die de methode behandelen.  Noot: Aarzel niet om advies te vragen van een statisticus of methodoloog omdat alle basistappen best wel veel vragen van parate kennis van verschillende statistische begrippen en technieken

Hulp bij statistiek nodig? Schakel een professionele begeleider van Scriptium in

Heb je moeite met statistiek? Wens je hulp te krijgen bij SPSS, STATA of R? Scriptium heeft 7 dagen per week professionele statistiekbegeleiders beschikbaar. Of je nu hulp bij statistiek in je scriptie wilt hebben, of bijles statistiek nodig hebt, we staan direct voor je klaar. Neem vandaag nog contact met ons op, en we komen snel bij je terug.

Auteur: Ryu Jamanota 
Motto: Beter weten door zuiver meten
 

De auteur gebruikt statistiek voor het analyseren van productie- en dienstverleningsprocessen. Aan de hand van statistische analyses onderzoekt hij of een bedrijfsproces langs de kortste weg levert wat er bedoeld is en of het proces ook beheersbaar en betrouwbaar verloopt. 

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?