alle scriptiemodellen - afbeelding 1

SWOT-Analyse

 
Sterkten kunnen zijn:

Zwakten zijn bijvoorbeeld:

Kansen zijn bijvoorbeeld:

Bedreigingen kunnen zijn:

Confrontatiematrix

 

Aan de rechterkant en onderkant van de matrix worden de cijfers bij elkaar opgeteld. Er ontstaan clusters voor elk van de vier kwadranten (sterkten versus kansen, sterkten versus bedreigingen, zwakten versus kansen, zwakten versus bedreigingen).

DESTEP

 
Demografische factoren betreffen de kenmerken van de populatie/bevolking. De bevolking in bijvoorbeeld Nederland, België of Europa. Bij het opstellen van de demografische factoren wordt gekeken naar:
• De leeftijdsopbouw
• Omvang van de populatie
• Gemiddelde inkomen en besteedbaar inkomen
• Geboorte- en sterftecijfers
• Emigratie en immigratie
• Etnische samenstelling van de bevolking
Het bedrijf wordt tegen het licht van deze factoren gehouden en de kansen (bijvoorbeeld hogere besteedbaar inkomen) en bedreigingen (bijvoorbeeld vergrijzing) worden in kaart gebracht.
Economische factoren zijn kenmerken die de economie beschrijven. De economische toestand van het gebied of het land waarin het bedrijf gevestigd is worden geanalyseerd. Zowel de huidige economie als de ontwikkeling van de economie dienen te worden bekeken om kansen of bedreigingen te detecteren.
• Conjunctuur
• Inflatiegraad
• De werkeloosheid en de trend daarvan
• De overheidsschuld en het begrotingstekort
• De belangrijkste inkomstenbronnen van het land
Sociaal-culturele factoren betreffen kenmerken van de cultuur en leefgewoonten. Er zijn verschillen tussen consumenten. Tegenwoordig hebben consumenten ook steeds meer macht. Sociaal-culturele factoren die in de DESTEP-analyse kunnen worden ingezet, zijn:
• De heersende/geldende waarden en normen
• Gemiddeld opleidingsniveau
• Religie (hoe groot is de rol van religie in de samenleving)
• Subculturen
• Chauvinistische of nationalistische gevoelens
• Gewoonten zoals culinaire gewoonten en omgangsvormen
• Taal/manier van communiceren
Om een voorbeeld te geven: voor een bedrijf dat een bepaald kledingmerk lanceert voor de ‘hogere klasse’, is het belangrijk te weten welke omgangsvormen er zijn en in hoeverre men modebewust is. Ook is het van belang om te weten wat het opleidingsniveau is als je bijvoorbeeld taalcursussen aanbiedt.

De technologische factor van een DESTEP-analyse heeft betrekking op techniek en technologie. Daarbij valt te denken aan:

• Innovaties
• Nieuwe producten of diensten
• Nieuwe productiemethoden
• Vernieuwde computersystemen
• Digitale- en onlineplatformen
• Mate van adoptie van technologie

Voorbeelden van technologische ontwikkelingen en trends zijn de 3D-bril, videostreaming, online social platformen, Big Data, etc. Deze ontwikkelingen kunnen kansen en bedreigingen creëren waar een onderneming op in dient te spelen.
Ecologische factoren zijn kenmerken van de fysieke omgeving. De zorg voor het milieu en milieu-onderwerpen zijn de laatste jaren steeds belangrijker geworden. De wet- en regelgeving en milieuvoorschriften zullen scherper worden. Ook het maatschappelijk bewustzijn over milieu is toegenomen. Er worden strengere eisen gesteld aan productieprocessen. Tevens zijn er nieuwe kansen, zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen. Klanten kunnen geworven worden door sociale doelen uit te dragen en een milieubewust imago te promoten. Wanneer het bedrijf bijvoorbeeld oog heeft voor de natuur en de leefomgeving, zouden consumenten daardoor meer kunnen kopen.
• Klimaat
• Weer
• Milieubewustzijn
• Zorg voor omgeving en landschap
• Milieuregels
Voorbeelden van technologische ontwikkelingen en trends zijn de 3D-bril, videostreaming, online social platformen, Big Data, etc. Deze ontwikkelingen kunnen kansen en bedreigingen creëren waar een onderneming op in dient te spelen.
Politiek-juridische factoren hebben betrekking op overheidsbeslissingen. Wanneer er nieuwe regels en wetgeving worden uitgevaardigd, leidt dit vaak tot een beperking van de vrijheid van ondernemingen. In sommige landen kan de overheid direct ingrijpen in het economisch verkeer met maximum- en minimumprijzen, vaststelling van de rente of importquota. Via belastingen kan de overheid de inkomsten herverdelen. Politieke invloeden en factoren zijn belangrijk. Wil een bedrijf zich in het buitenland vestigen, dan dient het de politieke situatie en stabiliteit ervan in ogenschouw te nemen.
• Invloed van overheid op economie
• Politieke stabiliteit/situatie
• Wetgeving
• Bepaal of onderzoek de uitgangspositie. Beschrijf in je scriptie de huidige situatie uitvoerig om op basis daarvan de situatie in de toekomst te voorspellen. De uitgangspositie van het bedrijf dient telkens centraal gesteld te worden. Het gaat immers om de factoren die van invloed kunnen zijn op het bedrijf.
• De factoren van de DESTEP-analyse dienen vanuit meerdere invalshoeken belicht te worden.
• Beschrijf in je scriptie enkel de factoren die relevant zijn bij het analyseren van de omgeving. Ga gericht op zoek naar de juiste informatie.

Marketingmix

 

Piramide van Maslow

 

Visgraatmodel

 
  • Mens – oorzaken waaraan het menselijk handelen ten grondslag ligt
  • Machine – oorzaken die gerelateerd zijn aan het functioneren van machines, apparaten of installaties
  • Materiaal – oorzaken die gelegen zijn in gebruikte materialen, hulpstoffen of gereedschappen
  • Methode – oorzaken gelegen in werkmethode
• Staan de mogelijke oorzaken bij de juiste categorie?
• In hoeverre zijn bepaalde apart genoteerde oorzaken afgeleiden van andere oorzaken? Oftewel Zijn het subveroorzakers of sub-subveroorzakers?

7S-model

 

Vijfkrachtenmodel van Porter

 

Productlifecycle/productlevenscyclus (PLC)

 

Balanced Scorecard

 

BCG-matrix

 

SERVQUAL-model

 

MoSCoW-methode

 

AIDA-Model

 

Kleurenmodel van De Caluwé

 

Submit your Rating

[mr_rating_form post_id="2342"]