Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

 • 1.1 Scriptium is een onderwijsbureau voor het redigeren van teksten in het Nederlands of Engels. Tevens biedt Scriptium de mogelijkheid tot scriptiebegeleiding, statistiekbegeleiding, tentamentraining en bijles voor middelbare scholieren en studenten.
 • 1.2 Scriptium is ingeschreven in het handelsregister bij de kamer van koophandel, onder nummer 64745937. 

Artikel 2 – Definities

 • 2.1 Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Scriptium.
 • 2.2 Medewerker: Een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan Scriptium, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst.
 • 2.3 Corrector: Natuurlijke – of rechtspersoon die door Scriptium wordt ingezet om de nakijkopdracht verkregen van de consument uit te voeren.
 • 2.4 Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die diensten op afstand aan consumenten aanbiedt. In deze algemene voorwaarden is dat Scriptium.
 • 2.5 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Scriptium georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • 2.6 Diensten: Alle diensten, zoals de nakijkservice, die Scriptium in het kader van een geaccepteerde opdracht verricht.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 • 3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere offerte van Scriptium en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Scriptium en consument, voor zover van deze voorwaarden in de overeenkomst niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
 • 3.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Scriptium en de consument zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 • 3.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, is de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar gesteld.
 • 3.4 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op medewerkers van Scriptium en de directie.
 • 3.5 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van consument wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4 – Het aanbod en totstandkoming overeenkomst

 • 4.1 Elk aanbod, iedere prijsopgave of offerte van Scriptium is vrijblijvend en wordt enkel zonder afwijkingen aanvaard, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • 4.2 Het aanbod is van toepassing op de diensten van Scriptium zoals die aangeboden worden op de site. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Scriptium niet.
 • 4.3 Elk aanbod van Scriptium bevat voldoende informatie, zodat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 • 4.4 Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan door vertegenwoordigers of personeel van Scriptium binden Scriptium pas nadat Scriptium deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 5 – De overeenkomst

 • 5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en de betaling ervan.
 • 5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Scriptium onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 • 5.3 Scriptium kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen van het feit of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Scriptium op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Scriptium gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • 5.4 Indien de consument na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Scriptium gerechtigd de leveringstermijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. In het laatste geval is de consument gehouden tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht.

Artikel 6 – De prijs

 • 6.1 Alle door Scriptium opgegeven prijzen zijn indicatief en onder voorbehoud van verschrijvingen.
 • 6.2 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd.
 • 6.3 Bemoeilijking van uitvoering van het door de consument geleverde werk, dat te wijten is aan consument, zoals extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering, die leidt tot meer kosten voor de kant van Scriptium dan bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs door scriptium kon worden verwacht, kunnen aanleiding vormen voor een verzoek van Scriptium aan de consument om de vergoeding te verhogen, zolang een en ander binnen de grenzen van de redelijkheid blijft en is te herleiden naar extra arbeid door de bemoeilijking. Scriptium zal de consument hiervan onverwijld in kennis stellen.

Artikel 7 – Betaling

 • 7.1 De betaling bij correctieprojecten geschiedt vooraf, zodra de consument daarmee akkoord is gegaan en voor zover niet anders is overeengekomen. De opdracht wordt pas uitgevoerd zodra betaling is ontvangen. 
 • 7.2 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Scriptium te melden.
 • 7.3 In geval van wanbetaling of van terugtrekking van betaling heeft Scriptium behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Normaliter betreft dit de kosten voor reeds uitgevoerd werk.  

Artikel 8 – termijn

 • 8.1 De termijn voor levering van gecorrigeerde teksten is 20 uur, 48 uur of 7 dagen, tenzij anders is afgesproken.
 • 8.2 De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het tijdstip van verzending. Als tijdstip van verzending geldt bij elektronische verzending het moment waarop het medium de verzending heeft voltooid.
 • 8.3 Scriptium is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit het te laat leveren van het product.
 • 8.4 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
 • 8.5 Bij toerekenbare overschrijding door Scriptium van de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen leveringstermijn, is de consument gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst, mits op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht. Deze ontbinding laat onverlet de gehoudenheid van de consument tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht.
 • 8.6 In verband met de uitvoering van de overeenkomst door Scriptium is de consument gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door scriptium mogelijk te maken.

Artikel 9 – Uitvoering en geheimhouding

 • 9.1 Scriptium zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van diensten, een en ander naar door consument gespecificeerde wensen.
 • 9.2 Scriptium zal de door de consument beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk behandelen voor zover dit mogelijk is in verband met de uitvoering van de opdracht.
 • 9.3 Scriptium zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. Scriptium is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze medewerkers indien Scriptium aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

Artikel 10 – Duur en opzegging

 • 10.1 De overeenkomst tussen Scriptium en consument wordt aangegaan vanaf de totstandkoming van de overeenkomst totdat het resultaat van opdracht is gecommuniceerd naar de consument en/of de bescheiden zijn teruggezonden naar de consument, en in goede orde door de consument zijn ontvangen.
 • 10.2 Consument is enkel gerechtigd een overeenkomst met Scriptium te ontbinden, indien de schriftelijke mededeling daartoe, Scriptium heeft bereikt vóór het moment dat Scriptium met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.
 • 10.3 Consument is gebonden de door Scriptium uit de opzegging geleden schade te vergoeden. Deze schade bestaat onder meer, maar niet uitsluitend, uit gederfde winst en kosten voor de voorbereiding(en) voor uitvoering van de overeenkomst, inclusief gemaakte kosten voor het inhuren van de opdrachtnemer die de opdracht heeft uitgevoerd.
 • 10.4 Consument neemt in acht dat Scriptium te allen tijde een dienst levert, op basis van, en overeenkomstig met, door consument opgegeven specificaties. Van bedenktijd voor ontbinding bij deze koop op afstand, is derhalve geen sprake.

Artikel 11 – Intellectueel eigendom

 • 11.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt de consument het auteursrecht op de door hem aangeleverde werken.
 • 11.2 Consument vrijwaart Scriptium tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten voortkomend uit het uitoefenen van werkzaamheden ten behoeve van de overeenkomst tussen consument en Scriptium.
 • 11.3 Het is consument verboden om de producten waarin intellectuele eigendomsrechten van Scriptium zijn vervat te verveelvoudigen, openbaar te maken of zelf te exploiteren.

Artikel 12 – Ontbinding en overmacht

 • 12.1 Indien de consument niet aan zijn verplichtingen voldoet is Scriptium bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Scriptium kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.
 • 12.2 Indien Scriptium door omstandigheden die niet voor zijn risico komen of die buiten zijn macht liggen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft Scriptium, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden (overmacht) gelden in ieder geval – maar niet uitsluitend – brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, terroristische aanslagen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders, nalatigheid van leveranciers of andere omstandigheden waarop Scriptium geen invloed kan uitoefenen.
 • 12.3 Indien Scriptium ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering van de overeenkomst moet staken, behoudt het wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden.
 • 12.4 De algemene voorwaarden zijn van toepassing zolang de diensten van Scriptium op de website www.scriptium.nl te vinden zijn.
 • 12.5 Scriptium behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, de website www.scriptium.nl of de plek waar online diensten kunnen worden afgenomen tijdelijk of definitief op te heffen.
 • 12.6 Scriptium is niet verantwoordelijk voor schade in ieder opzicht die voortvloeit uit deze veranderingen, of het definitief opheffen van de gehele website of een gedeelte ervan, dan wel van de services en diensten die hiermee samenhangen.

Artikel 13 – Klachtenregeling

 • 13.1 Scriptium beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • 13.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen drie maanden, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij Scriptium, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 • 13.3 Bij Scriptium ingediende klachten worden binnen een termijn van 10 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Scriptium binnen de termijn van 10 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie van wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • 13.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14 – Geschillen

 • 14.1 Op overeenkomsten tussen Scriptium en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 14.2 Geschillen zullen worden beslecht bij de rechtbank in het arrondissement waarin Scriptium gevestigd is.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 • 15.1 Scriptium behoudt zich het recht de algemene voorwaarden te veranderen. Aanvullende, dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen, dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Submit your Rating

[mr_rating_form post_id="65"]